Hoppa till innehåll

Tekes och Finpro sammanslås, utrikesministeriets roll i exportfrämjandet stärks

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.3.2017 10.04
Pressmeddelande

Innovationsfinansieringsverket Tekes och Finpro som tillhandahåller internationaliseringstjänster sammanslås till en ny aktör som går under arbetsnamnet Business Finland. Business Finland samlar alla tjänster som hänför sig till innovationsfinansieringen, exporten, investeringarna och främjandet av turismen under ett tak. Cirka 600 experter övergår i den nya organisationens tjänst.

Samarbetet med utrikesministeriet intensifieras i utlandet och beskickningscheferna åtar sig ett större ansvar för helheten, också när det gäller företags export och internationalisering. Tillsammans med utrikesrepresentationerna bildar Business Finland ett starkare Team Finland-nätverk ute i världen.

Regeringen drog upp riktlinjerna för sammanslagningen vid sitt strategimöte i måndags. Arbets- och näringsministeriet inleder omedelbart förberedelser för att grunda den nya aktören. Målet är att Business Finland ska inleda sin verksamhet vid ingången av 2018.

Med hjälp av reformen kan företagets hela livscykel i fråga om tillväxt och internationalisering beaktas bättre. Servicestigen fortsätter enhetlig från utvecklingen av produkter, tjänster och affärskoncept ända tills innovationen kan lanseras ute på marknaden, och kedjan bryts inte i något skede, konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

Tekes och Finpro har uträttat ett gott arbete på varsitt håll, men genom sammanslagningen kan delvisa överlappningar elimineras och fler händer frigöras för fältarbetet, fortsätter Lintilä.

Genom reformen eftersträvas styrning av ett större antal personer till kundbetjäning i både Finland och utomlands. Uppgifterna för Tekes och Finpros befintliga enheter, dvs. Export Finland, Invest in Finland och Visit Finland, ändras inte i samband med reformen, men sättet att organisera och producera tjänsterna förenhetligas.

Utgångspunkten för reformen är att förbättra betjäningen av kunderna, dvs. de tillväxt- och internationaliseringsorienterade företagen. I fortsättningen betjänas kunden inom ramen för en enda organisation i stället för nuvarande två. Genom den nya modellen är vi ett steg närmare att uppfylla Team Finlands servicelöfte att alla tjänster kan fås över en disk, säger näringsminister Lintilä.

Reformen gör det möjligt att flytta tyngdpunkten i resurserna för exportfrämjandet från Finland till utlandsnätverket, vilket redan har skett i våra mest framgångsrika konkurrentländer, konstaterar utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen.

Samtidigt får exportfrämjandet större betydelse i ambassadernas arbete dels genom att ambassadörernas roll som landschefer för Team Finland-arbetet stärks och dels genom att den nya aktören Business Finlands roll i fråga om innehållet i exportfrämjandet blir större också när det gäller utrikesministeriets resurser, berättar Mykkänen.

De aktuella ändringarna utgör ett led i den Team Finland-reform som inleddes i höstas. Reformens syfte är att stöda regeringens mål att fördubbla små och medelstora företags export fram till 2020.

Ytterligare upplysningar:
Jannika Ranta, specialmedarbetare, tfn 029 50 47165, arbets- och näringsministeriet
Marja Koskela, diplomatisk rådgivare, tfn 029 535 0633, utrikesministeriet
Petri Peltonen, understatssekreterare, tfn 029 50 63662, arbets- och näringsministeriet

Tillbaka till toppen