Hoppa till innehåll

Arbets- och näringsministeriets budgetförslag för 2020: Tillväxtpolitik som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.8.2019 11.29
Pressmeddelande

I arbets- och näringsministeriets budgetförslag för 2020 ligger prioriteringen på tillväxtpolitik som främjar den hållbara ekonomiska tillväxten. Tillväxten bygger på en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar grund.

– I vårt budgetförslag satsar vi på god omsorg om sysselsättningen, kompetens och innovationer samt minskning av koldioxidutsläppen, konstaterade arbetsminister Timo Harakka och näringsminister Katri Kulmuni när de presenterade valperiodens första budgetförslag.

Arbets- och näringsministeriet föreslår 2 728 miljoner euro i anslag under huvudtiteln, vilket innebär en ökning med drygt 227 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för innevarande år. 73 miljoner euro av ökningen går till tilläggssatsningar på hållbar tillväxt i enlighet med det nya regeringsprogrammet.

Nivån på utgifterna under huvudtiteln höjs också av de ökade utgifterna för kompensationsstödet för utsläppshandeln som beror på det ändrade priset på utsläppsrätten (45 miljoner euro), de inkomster av engångskaraktär från auktioneringen av utsläppsrätter som ska redovisas till EU:s innovationsfond (46 miljoner euro), ökningen av teknisk natur i mervärdesskatteutgifter (21 miljoner euro) samt bortfallet av den besparing av engångsnatur som gällde den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen och som ingick i 2019 års budget (50 miljoner euro).

Målet är en sysselsättningsgrad på 75 procent

Arbets- och näringsministeriet föreslår ett anslag på 297 miljoner euro för offentlig arbetskrafts- och företagsservice. I beloppet ingår en anslagsökning på 17 miljoner euro för lönesubvention. I enlighet med regeringsprogrammet ökas lönesubventionen för företag och tredje sektorn. Dessutom anvisas ett anslag på 2 miljoner euro för utveckling av arbets- och näringsbyråernas digitala tjänster i anslutning till lönesubvention och närings-, trafik- och miljöcentralernas personal utökas med 20 årsverken. Personalökningen gäller uppgifter i samband med utbetalning av lönesubvention.

– För att det mål om en sysselsättningsgrad på 75 procent som skrivits in i regeringsprogrammet ska kunna nås krävs många olika åtgärder och ett gott samarbete. Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen inledde sitt arbete i juli, och de arbetsgrupper på trepartsbasis som ministerarbetsgruppen tillsatt kan lägga fram förslag på nya åtgärder redan inför den budgetmangling som ordnas i september, konstaterar arbetsminister Harakka.

Arbets- och näringsbyråernas resurser ska tryggas. Ett tilläggsanslag på 5 miljoner euro anvisas för 2020 för främjande av ungdomsgarantin och för periodiska intervjuer. Totalt uppgår tilläggsanslaget för nämnda uppgifter i enlighet med det nya regeringsprogrammet till 33 miljoner euro åren 2020-2023.

– Finland har en arbets- och näringsförvaltning som äger stor sakkunskap och vi måste se till att den har tillräckliga resurser. För att det högre sysselsättningsmålet ska kunna nås krävs personlig service i större utsträckning än tidigare och vi måste säkerställa en tillräcklig servicenivå, fortsätter arbetsminister Harakka.

Arbets- och näringsministeriets budgetförslag innehåller också i enlighet med regeringsprogrammet en utvecklingspeng på 10 miljoner euro för främjande av sysselsättningen. Av tilläggsanslaget föreslås pengar bli anvisade bl.a. för effektivisering av yrkesvägledningen och karriärplaneringen.

Ytterligare satsningar på innovationsfinansiering

Arbets- och näringsministeriet föreslår att Innovationsfinansieringsverket Business Finlands fullmakt att bevilja understöd år 2020 ska uppgå till drygt 332,5 miljoner euro och fullmakt att bevilja lån till 147 miljoner euro. Fullmakterna att bevilja understöd har ökats med 39,5 miljoner euro i enlighet med det nya regeringsprogrammet.

– Vi ligger efter våra konkurrentländer i fråga om satsningarna på innovation, och därför satsar regeringen på ökning av innovationsfinansieringen. En del av ökningen behandlas som regeringens framtidsinvesteringar. Den noggrannare beredningen av dessa pågår som bäst, konstaterar näringsminister Kulmuni.  

– En förutsättning för att regeringens sysselsättningsmål ska kunna nås är att företagen har goda och stabila verksamhetsbetingelser. Med satsningarna på innovation kan vi förnya vår näringsstruktur och möjliggöra företags tillväxt och internationalisering, säger näringsminister Kulmuni.

För Business Finlands omkostnader föreslås drygt 97 miljoner euro. I beloppet ingår ytterligare satsningar på 13,5 miljoner euro på programmet för internationell tillväxt i enlighet med regeringsprogrammet.  Tilläggsfinansieringen ska i huvudsak användas för stärkande av exporten och internationaliseringsverksamheten, inkl. stödet för att locka internationella experter.

Programmet för internationell tillväxt

Beredningen av ett program för internationell tillväxt har inletts i enlighet med regeringsprogrammet. Arbets- och näringsministeriets budgetförslag för 2020 innehåller en tilläggssatsning på drygt 24 miljoner euro på programmet.

Av tilläggsanslagen anvisas 13,5 miljoner euro för stärkande av Business Finlands internationaliseringsresurser och 6,5 miljoner euro för Business Finlands fullmakter att bevilja  understöd för företagen för att påskynda deras internationalisering.

En del av tilläggsfinansieringen för internationell tillväxt används för att starta ett program för påskyndande av små och medelstora företags tillväxt. En tilläggsfullmakt på 4 miljoner euro föreslås bli reserverad för detta ändamål år 2020. Programmets mål är att stödja små och medelstora företag särskilt i Södra och Västra Finland, eftersom det stöd som står till förfogande för dessa områden är mindre än stödet för Östra och Norra Finland, vilket beror på den knappa EU-finansieringen. 

Konceptet Talent Hub etableras med en tilläggsfinansiering på 3 miljoner euro. Konceptet gör det möjligt för företag och internationella experter att få information enligt principen om en lucka. Tilläggsfinansieringen möjliggör bland annat beviljande av såddfinansiering för städer och sammanslutningar för att stödja rekryteringen av internationella experter och lanseringen av kampanjer för att stärka det finländska arbetslivets attraktivitet.

Arbets- och näringsministeriet föreslår också att arbets- och näringsbyråernas resurser utökas med 2,8 miljoner euro år 2020. Av ökningen ska en miljon euro användas för effektivisering av arbetstillståndsprocesserna så att personalen utökas med 20 och att 1,8 miljoner euro används för genomförande av konceptet för internationell rekrytering.

Målet är ett fossilfritt välfärdssamhälle

Användningen av stenkol som energikälla upphör senast i maj 2029 i enlighet med de beslut som redan fattats. Arbets- och näringsministeriet påskyndar slopandet av stenkolen särskilt med energistödet. Arbets- och näringsministeriet föreslår för 2020 en bevillningsfullmakt på 110 miljoner euro för energistöd. Helheten inbegriper ett tillägg på 30 miljoner euro i enlighet med regeringsprogrammet. Anslaget ska användas för att stödja investeringar i syfte att ersätta stenkolen.

För att påskynda utvecklingen mot lägre koldioxidutsläpp startas ett program för främjande av cirkulär ekonomi. Ett tilläggsanslag på en miljon euro för 2020 föreslås för genomförande av programmet.

Invandring och integration

Arbets- och näringsministeriet föreslår en nivåförhöjning på 3 miljoner euro för 2020 för att användas för effektivisering av integrationen av invandrare och arbetstillståndsprocesserna. Tilläggsanslaget ska användas till att stärka särskilt arbets- och näringsbyråernas resurser vid identifieringen av invandrares kompetens samt kommunernas kompetenscentrumsverksamhet och organisationernas roll i integreringen av invandrare.

Flyktingkvoten ska höjas i enlighet med regeringsprogrammet till 850 personer år 2020. Med anledning av detta ska det i arbets- och näringsministeriets budget för 2020 reserveras ett tilläggsanslag på 165 000 euro för integrationsutbildning och ett anslag på 520 000 euro för kommunersättningar inom integrationen. Förberedelserna för överföring av förvaltningen av den arbetsrelaterade invandringen från inrikesministeriet till arbets- och näringsministeriet i enlighet med regeringsprogrammet har inletts.

Tilläggsfinansiering för verkställande av konkurrens- och konsumentpolitiken

Konkurrens- och konsumentpolitiken ska stärkas i enlighet med regeringsprogrammet. Utgående från regeringsprogrammet föreslår arbets- och näringsministeriet att Konkurrens- och konsumentverkets resurser stärks med 1,5 miljoner euro år 2020. I sitt förslag har ministeriet dessutom inkluderat ett tilläggsanslag på 650 000 euro för Konkurrens- och konsumentverket för genomförande av EU:s samarbetsförordning. På basis av förordningen utvidgas den gränsöverskridande övervakningsverksamheten och i anslutning därtill utökas konsumentombudsmannens verktyg att ingripa i näringsidkarnas åtgärder som strider mot konsumentskyddslagstiftningen. För en effektiv övervakning krävs att ämbetsverket får tilläggsresurser.

Det föreslås en nivåhöjning på 500 000 euro i Konsumentförbundets statsunderstöd att användas till stärkande av konsumentinformationen. Efter ökningen uppgår förbundets årliga understöd till 1,3 miljoner euro.

Beredningen av framtidsinvesteringar fortsätter

Arbets- och näringsministeriets budgetförslag inbegriper inte framtidsinvesteringar enligt regeringsprogrammet, eftersom beredningen av dem pågår som bäst. Arbets- och näringsministeriet har lämnat sina förslag till finansministeriet i början av augusti.

ANM:s förslag baserar sig på de allokeringar av anslag som bereddes i samband med utarbetandet av regeringsprogrammet.

Planen för de offentliga finanserna för 2021–2023

Samtidigt med budgetpropositionen för 2020 har också en plan för de offentliga finanserna för regeringsperioden beretts. I anslag under huvudtiteln har arbets- och näringsministeriet föreslagit 2 691 miljoner euro för 2021, 2 541,5 miljoner euro för 2022 och cirka 2 554 miljoner euro för 2023.

De permanenta ökningarna enligt det nya regeringsprogrammet uppgår till nästan 109 miljoner euro för 2021, till drygt 111 miljoner euro för 2022 och till 118,5 miljoner euro för 2023.

De viktigaste anslagsökningarna enligt regeringsprogrammet för åren 2020–2023 (sammanlagt fyra år) är

  • Business Finlands fullmakter att bevilja understöd, 168 miljoner euro (bevillningsfullmakt)
  • Programmet för internationell tillväxt, 112 miljoner euro
  • Energistöd, 90 miljoner euro (bevillningsfullmakt)
  • Arbets- och näringsbyråer, 67 miljoner euro
  • Offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 66 miljoner euro

Ytterligare upplysningar:
Ville Kopra, arbetsministerns specialmedarbetare, ANM, tfn 040 8261 358
Kari Jääskeläinen, näringsministerns specialmedarbetare, ANM, tfn 044 058 1030
Jari Gustafsson, kanslichef, ANM, tfn 029 504 7400
Mika Niemelä, ekonomidirektör, ANM, tfn  029 506 2135

Tillbaka till toppen