Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Terrafame fick tillstånd att utvinna uran i Sotkamo

Arbets- och näringsministeriet
6.2.2020 13.43
Pressmeddelande
Pä bild anläggning för utvinning av Terrafame uran i gruvområdet Sotkamo (en stor silvergrå byggnad)
Anläggning för utvinning av Terrafame uran i gruvområdet Sotkamo. (Bild: Terrafame Oy)

Statsrådet beviljade den 6 februari 2020 Terrafame Ab tillstånd för sådan gruvdrift och malmanrikningsverksamhet som avses i kärnenergilagen. Tillståndet ger bolaget rätt att utvinna uran ur malmen i Sotkamogruvan. Terrafame lämnade in sin ansökan om tillstånd till statsrådet i oktober 2017.

I sitt beslut anser statsrådet att projektet är förenligt med samhällets helhetsintresse och att det uppfyller kraven på kärn- och strålsäkerhet. Innan anläggningen för uranutvinning kan tas i drift behövs ännu ett tillstånd till uppstart av Strålsäkerhetscentralen.

Dessutom beviljade statsrådet Terrafame tillstånd att i sin anläggning i Sotkamo utvinna sådant uran som under 2011–2015 transporterades från Sotkamogruvan till nickelförädlingsenheten i Harjavalta (Norilsk Nickel Harjavalta Oy) tillsammans med annat material som var avsett för vidareförädling. Ett villkor i det beviljade tillståndet är dock att högst 10 000 kg uran får transporteras tillbaka till Sotkamo.

Ingen malm kommer att brytas i gruvan för att utvinna uranet. I stället kan uran i en särskild anläggning separeras från en processlösning efter att zinksulfid fällts ut ur lösningen. Denna anläggning finns redan färdigbyggd på gruvområdet.

Uranhalvfabrikatets produktionsvolym beräknas uppgå till högst 250 ton uran per år. Det så kallade Yellowcake-halvfabrikatet transporteras från Terrafames anläggning till utlandet, där det vidareförädlas till råmaterial som lämpar sig som bränsle för kärnkraftverk.

Halvfabrikatet transporteras för vidareförädling till nationellt och internationellt godkända anläggningar som omfattas av Internationella atomenergiorganets (IAEA) kärnämneskontroll. På så sätt säkerställs det att uranet används ansvarsfullt och endast för fredliga ändamål.

Miljöministeriet ansåg i sitt utlåtande att man genom utvinningen avsevärt kan minska ansamlingen av uran i området och i vattenmiljön. Likaså MKB-kontaktmyndigheten vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland konstaterade i sitt utlåtande att verksamheten får mindre miljökonsekvenser i området om urananläggningen tas i drift än om verksamheten fortsätter utan att någon uran utvinns.

Tillståndet innehåller villkor som gäller kärnsäkerhet och eventuellt kärnavfall. Enligt dessa villkor ska Terrafame uppdatera sin utredning om nedläggning av urananläggningen utifrån de tre första årens drift- och underhållserfarenheter, följa upp mängden avfall och avfallshanteringen samt årligen rapportera resultaten till Strålsäkerhetscentralen.

Bolaget ska också uppdatera sina utredningar om avfallshanteringen utifrån drifterfarenheterna under de tre första verksamhetsåren, göra en periodisk säkerhetsbedömning av uranutvinningen med 15 års intervall i enlighet med kärnenergilagen samt i god tid innan verksamheten inleds komplettera det material som lämnats till Strålsäkerhetscentralen.

Det beviljade tillståndet är giltigt under gruvans drifttid, dock högst till utgången av 2050. Tillståndet upphör att gälla om utvinningen av uran inte inleds inom tre år efter det att tillståndet har vunnit laga kraft.

Beslutshandlingarna publiceras webben adressen www.tem.fi/paatokset

Ytterligare upplysningar:
Eriika Melkas, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 040 194 7591
Liisa Heikinheimo, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 567 5451

Tillbaka till toppen