Hoppa till innehåll

Arbetsmarknadsprognos: Strukturella problem begränsar sysselsättningsökningen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 8.11.2019 10.30 | Publicerad på svenska 8.11.2019 kl. 13.52
Pressmeddelande

Den ännu pågående ekonomiska tillväxten i Finland, om än avtagande, skulle tills vidare möjliggöra en rentav bättre sysselsättningsökning än den nuvarande. Hos oss begränsas dock sysselsättningsökningen av strukturell arbetslöshet, matchningsproblem och begränsat arbetskraftsutbud. Resultaten framgår av arbets- och näringsministeriets kortsiktiga arbetsmarknadsprognos som publicerades den 8 november 2019.

För närvarande avtar sysselsättningsökningen i Finland mer än man tidigare hade bedömt. Sysselsättningsökningen är redan över inom både industrin och byggandet. Inom industrin ökar permitteringarna. Den nu synliga sysselsättningsökningen härstammar från servicebranscherna.

Minskningen av befolkningen i arbetsför ålder fortsätter eftersom även den äldsta arbetsföra befolkningen i åldern 65–74 år börjar sjunka. Sysselsättningsgraden har ökat snabbare än antalet sysselsatta därför att den arbetsföra befolkningen i åldern 15–64 år har krympt. Även om deltagarfrekvenserna stiger och arbetskraftsefterfrågan fortfarande ökar något, ökar arbetskraftsutbudet bara lite. Befolkningen i arbetsför ålder börjar sjunka 2021.

Mycket arbetskraft har åter trätt in på arbetsmarknaden under de två senaste åren i och med den goda sysselsättningsutvecklingen. Därför har reserven av dolda arbetslösa utanför arbetskraften krympt med en tredjedel till 116 000 personer. Dolda arbetslösa är personer som skulle vilja ta emot arbete, skulle kunna börja arbetet inom två veckor men har inte sökt arbete.

Antalet registrerade arbetslösa arbetssökande sjunker inte längre i praktiken utan håller enligt prognosen på att stabiliseras runt ca 240 000 personer under de närmaste åren. Antalet långtidsarbetslösa håller likaså på att stabiliseras runt ca 63 000 personer.

Minskningen av arbetslösheten avstannar sannolikt nästan helt 2020. Enligt de senaste konjunktursiffrorna är bedömningen att sysselsättningsgraden i år stiger till 72,5 procent, nästa år till 73 procent och 2021 till 73,4 procent.

Arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt baserar sig på tidsserieanalys, där man utöver konjunkturindikatorer, arbetsmarknadsstatistik och politisk information även utnyttjar finansministeriets prognos om bruttonationalprodukten och Statistikcentralens befolkningsprognoser. Prognosen har inte beaktat de planerade förändringarna av arbetskraftspolitiken. Prognosen publiceras två gånger om året och den erbjuder ministeriets expertuppfattning om utvecklingen under den närmaste framtiden.

Ytterligare upplysningar:

Johanna Alatalo, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8084

Erno Mähönen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 460 0066 (arbetslösa arbetssökande)

Liisa Larja, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 400 7352 (arbetskraftsefterfrågan, arbetskraftsutbudet)

Tillbaka till toppen