Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Arbetsgrupp ska utreda behov att ytterligare effektivisera energianvändningen

Arbets- och näringsministeriet
8.11.2018 11.58
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna att ytterligare effektivisera energieffektivitetsåtgärderna åren 2021–2030. Arbetsgruppen ska bedöma behovet att revidera den gällande energieffektivitetslagen och vid behov inleda förberedelser för vidtagande av åtgärder som syftar till en lagändring.

Arbetsgruppen ska lägga fram förslag till åtgärder genom vilka Finland uppnår de bindande mål för perioden 2021–2030 som förutsätts i artikel 7 i EU:s reviderade energieffektivitetsdirektiv. Arbetsgruppen ska lämna sin slutrapport senast den 30 september 2019 och en mellanrapport om framsteg som gjorts i arbetet och en preliminär uppskattning av resultaten till ministeriet senast den 29 mars 2019.

Enighet om den målsatta nivån för energieffektivitet nåddes inom EU sommaren 2018. Europaparlamentets plenarmöte röstar om det reviderade energieffektivitetsdirektivet i november och medlemsstaternas regeringar förväntas godkänna det slutgiltigt vid mötet i rådet (energifrågor) den 19 december 2018. Det reviderade direktivet ska träda i kraft vid ingången av 2019, och efter det har medlemsstaterna 18 månader på sig att genomföra det.

Enligt den kompromiss som nåtts uppsätts för medlemsstaterna ett gemensamt, icke-bindande mål på minst 32,5 procent för effektivisering av energianvändningen år 2030 jämfört med utvecklingen enligt basscenariot. Medlemsstaterna åläggs också en skyldighet att effektivisera energianvändningen med 0,8 procent per år under perioden 2021–2030. Det nuvarande energieffektivitetsmålet för 2020 är 20 procent.

Direktivets ambitionsnivå steg betydligt under behandlingens gång. Detta innebär en stor utmaning i fråga om genomförande både i Finland och också i andra EU-länder. Största delen av de energibesparingar som direktivet förutsätter har hittills kunnat uppnås genom frivilliga energieffektivitetsavtal som staten ingått med näringslivet och kommunerna.

Det reviderade direktivet förutsätter inte direkt någon ändring av energieffektivitetslagen, men eventuella nya åtgärder eller åtstramning av de nuvarande energieffektivitetsåtgärderna kan förutsätta att lagändringar görs senare.

Arbetsgruppens sammansättning och sammansättningen hos de tematiska expertgrupper som stöder arbetsgruppen i dess arbete

Arbetsgruppens ordförande är industrirådet Juhani Tirkkonen från arbets- och näringsministeriet och medlemmar är överinspektör Eriika Melkas (ANM), lagstiftningsrådet Sari Rapinoja (MM), överinspektör Veli-Pekka Reskola (JSM), budgetrådet Taina Eckstein (FM), trafikrådet Saara Jääskeläinen (KM) och direktör Heikki Väisänen (Energimyndigheten). Arbetsgruppens sakkunnigsekreterare är specialsakkunnig Pia Outinen (ANM) och direktör Päivi Laitila (Motiva) och mötessekreterare är projektassistent Nina Vaasvainio (Motiva).

I anslutning till energieffektivitetsarbetsgruppen verkar fem tematiska expertgrupper. Dessa är: Expertgruppen för energiintensiv industri (ordförande konsultative tjänstemannen Pentti Puhakka, ANM), expertgruppen för industri (ledande sakkunnig Erja Saarivirta, Motiva), expertgruppen för tjänster (överingenjör Tiina Sekki, Energimyndigheten), expertgruppen för konsumenter (sakkunnig Johanna Kirkinen, Energimyndigheten) och expertgruppen för trafik (trafikrådet Saara Jääskeläinen, KM).

Ytterligare upplysningar:
Juhani Tirkkonen, industriråd, ANM, tfn 029 506 2140 (arbetsgruppens ordförande)
Pia Outinen, specialsakkunnig, ANM tfn 029 504 7229 (arbetsgruppens sakkunnigsekreterare)
Päivi Laitila, direktör, Motiva, tfn  040 525 5471 (arbetsgruppens sakkunnigsekreterare)

Tillbaka till toppen