Hoppa till innehåll

Utkastet till en integrationsordlista på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2020 12.03

Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om integrationsordlistan. Utkastet till en integrationsordlista har i första hand utarbetats till stöd för integrationstjänsterna och integrationslagen. Utlåtandena ska lämnas in via utlåtande.fi senast den 27 januari 2021.

Centrala ändringsförslag i utkastet till ordlista är termerna främjande av integration och person som invandrat. I ordlistan har också tagits in begrepp som gäller likabehandling, delaktighet och diskriminering. Förslagen i utkastet till ordlista baserar sig på förslagen från den arbetsgrupp som tillsattes hösten 2019 för termarbetet.

Begreppen integration och invandring har diskuterats redan länge, men i synnerhet under de senaste åren har det också funnits ett samhälleligt behov av att se över begreppen. Terminologiarbetsgruppen har i sitt arbete strävat efter att svara både på behovet av en enhetlig användning av den gällande integrationslagen (lagen om främjande av integration) och de begrepp om tjänster som den anvisar till och på den allmänna debatten om begreppen inom integration och invandring. Begreppen inom integration har inte tidigare definierats som en helhet, men begreppen har ingått i olika ordlistor.

Remisstiden är sex veckor

Utlåtandena lämnas via utlåtande.fi senast den 27 januari 2021. Den färdiga ordlistan publiceras efter behandlingen av utlåtandena under våren 2021.

I ordlistan har det getts rekommendationer på finska om begreppens benämningar och beskrivningarna av begreppen (definitioner och anmärkningar) har avfattats på finska. Dessutom har man samlat in motsvarigheterna på svenska för remissbehandlingen. Definitionerna och anmärkningarna i ordlistan översätts till svenska när den slutliga ordlistan har färdigställts. Utlåtandena kan också lämnas på svenska.

Terminologiarbetsgruppen har utöver sakkunniga från arbets- och näringsministeriet bestått av företrädare för justitieministeriet (Etno), närings-, trafik- och miljöcentralen, arbets- och näringstjänsterna, Institutet för hälsa och välfärd, Väestöliitto samt Utbildningsstyrelsen.

Remissmaterialet finns på utlåtande.fi: www.lausuntopalvelu.fi/SV

Ytterligare information:
Paula Karjalainen, konsultativ tjänsteman, tfn 029 504 7117, [email protected]
Helena Torkko, specialsakkunnig, tfn 029 504 7695, [email protected]

Tillbaka till toppen