Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Reviderad upphandlingslag förtydligar konkurrensutsättningen och höjer tröskelvärdena

Arbets- och näringsministeriet
22.6.2016 13.57
Pressmeddelande

Den 22 juni 2016 föreslår regeringen ändringar i lagstiftningen om upphandlingsförfaranden. De huvudsakliga ändringarna gäller nya konkurrensutsättningsförfaranden och nya nationella tröskelvärden för upphandlingar.

Upphandlingslagen förpliktar offentliga samfund och vissa andra aktörer, såsom aktörer som etablerat får offentligt understöd, att öppet och utan diskriminering konkurrensutsätta upphandlingar vars värde överskrider ett visst belopp. De nationella tröskelvärdena är nivåer som anges i eurobelopp. Upphandlingslagarna tillämpas på upphandlingar vars värde överstiger dessa tröskelvärden.

Det nationella tröskelvärdet för upphandling av varor och tjänster ska enligt förslaget höjas från det nuvarande 30 000 euro till 60 000 euro. Tröskelvärdet för upphandling av social- och hälsotjänster höjs enligt förslaget från 100 000 euro till 400 000 euro. Det nationella tröskelvärdet för byggentreprenader bibehålls på den nuvarande nivån 150 000 euro. Upphandlingar som inte överstiger tröskelvärdena omfattas inte heller i fortsättningen av upphandlingslagstiftningen.

Det rekommenderas att upphandlingar konkurrensutsätts även i mindre delar. Miljöaspekter och sociala aspekter kunde beaktas mer än tidigare. Revideringen underlättar betydligt de konkurrensutsättningsförfaranden som följer de nationella tröskelvärdena och förtydligar de centrala begreppen i lagen. Lagen möjliggör även flexibilitet i bedömningen av anbud.

I propositionen föreslås det att straffregisterlagen ändras så att ett straffregisterutdrag beträffande en anbudssökandes eller anbudsgivares ledning eller ansvarspersoner kan överlåtas till den upphandlande enheten för bedömning av om en i lagen avsedd obligatorisk grund för uteslutning gäller anbudssökanden eller anbudsgivaren.

Tillsynen över upphandlingar ska enligt förslaget skötas av konkurrens- och konsumentverket. Enligt förslaget ska inte bara upphandlande enheter utan även företag erbjudas upphandlingsrådgivning.

Frågor kring upphandlingen inom avfallshanteringen ska granskas av en arbetsgrupp som miljöministeriet kommer att tillsätta inom den närmaste framtiden.

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa. Tidsfristen för att genomföra de upphandlingsdirektiv som ligger till grund för propositionen gick ut den 18 april 2016.

Ytterligare upplysningar
Markus Ukkola, tfn 029 504 7018
Tarja Sinivuori-Boldt, tfn 029 504 7014

Tillbaka till toppen