Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ny lag om rymdverksamhet stöder utvecklingen av rymdbranschen i Finland

Arbets- och näringsministeriet
26.10.2017 13.59
Pressmeddelande

Regeringens proposition, som innehåller ett förslag till en ny lag om rymdverksamhet, godkändes av statsrådet den 26 oktober 2017. Finland blev en rymdstat då den första finländska satelliten, Aalto 1, sändes ut i rymden i juni 2017. Två kommersiella företag förbereder sig som bäst på att skicka egna satelliter ut i rymden.

Rymden erbjuder företag nya affärsverksamhetsmöjligheter och källor till tillväxt. Utvecklingen av rymdbranschen främjas genom den nationella lagstiftningen om rymdverksamhet i och med att det skapas sådana ramar för verksamheten som garanterar dess lagenlighet och säkerhet samt affärsverksamhetsmöjligheter.

Lagen innehåller bestämmelser om att rymdverksamhet är tillståndspliktig verksamhet, om villkoren för beviljande av tillstånd, verksamhetsidkarens skyldigheter, tillsynen över rymdverksamheten och om ersättande av skador som verksamheten orsakar. I lagen finns dessutom bestämmelser om registreringen av rymdföremål och om de uppgifter som ska antecknas i registret. Arbets- och näringsministeriet ska vara den tillstånds- och registermyndighet som avses i lagen. Brott mot lagen ska bestraffas som rymdverksamhetsförseelse.

Regeringen föreslår dessutom att riksdagen ska godkänna konventionen om registrering av föremål som har sänts ut i yttre rymden. Registreringskonventionen ålägger varje stat att föra in rymdföremål som den sänt ut i ett register som staten själv för och att lämna grundläggande uppgifter om rymdföremålen till FN:s offentliga register.

Finland har förbundit sig att iaktta de rymdöverenskommelser som slutits i FN på 1960- och 1970-talen. De tre viktigaste överenskommelserna är rymdfördraget, ansvarskonventionen och registreringskonventionen.  Finland är part i de två förstnämnda. I den aktuella regeringspropositionen föreslås att Finland ska ansluta sig till registreringskonventionen. De internationella förpliktelser i FN:s rymdöverenskommelser som är bindande för Finland ska genomföras nationellt genom den nya lagen.

Bland EU-staterna har Sverige, Danmark, Österrike, Belgien, Holland, Storbritannien och Frankrike en nationell lag om rymdverksamhet.
De föreslagna lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2018.

Ytterligare upplysningar:
Marjaana Aarnikka, handelsråd, ANM, tfn 029 50 62122 (inte 30–31.10.17)
Maija Lönnqvist, jurist, ANM, tfn 029 504 7105

Tillbaka till toppen