Hoppa till innehåll
Media

Andelen förnybar energi minskade tillfälligt något år 2016

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.11.2017 12.36
Pressmeddelande
Foto:Fortum

−Andelen förnybar energi av den slutliga energiförbrukningen har ökat med undantag av förra året. Trots att användningen av flis återigen börjat öka, sjönk andelen förra året till 39 procent, medan den år 2015 hade varit 39,5 procent, konstaterade branschchef Markku Alm vid publiceringen av branschrapporten om förnybar energi, som han sammanställt, i samband med det seminarium för inflytelserika aktörer inom energisektorn som hölls i Åbo den 23 november.

Samtidigt publicerades också en SMF-företagsbarometer som arbets- och näringsministeriet, Företagarna i Finland och Finnvera gemensamt har sammanställt. Barometern beskriver små och medelstora företags verksamhet och ekonomiska verksamhetsbetingelser. Enligt barometern bedömde respondenterna inom sektorn för förnybar energi att de allmänna konjunkturutsikterna för den närmaste tiden är klart positiva, men sämre än inom industrin och servicesektorn.

Det mål för andelen förnybara energikällor, dvs. 38 procent av den slutliga förbrukningen av energi år 2020, som EU satt upp för Finland år 2020, nåddes första gången redan 2014. Nationellt höjdes detta mål till 50 procent år 2030 i regeringsprogrammet och i den nationella energi- och klimatstrategi som antogs år 2016. I fråga om självförsörjningsgraden inom energi är målet 55 procent.

År 2016 var andelen fossila bränslen av den totala förbrukningen av energi 38 % och andelen förnybar energi å sin sida 34 %. Andelen förnybar energi minskade med en procentenhet från det föregående året medan den totala förbrukningen av energi ökade med sammanlagt 10 terawattimmar (TWh). År 2018 kommer användningen av förnybar energi dock sannolikt redan med knapp marginal att överstiga andelen energi från fossila energikällor.

Trädbränslen var med sin andel på 26 procent den viktigaste energikällan inom den totala energiförbrukningen. Förra året användes sammanlagt 8,1 miljoner kubikmeter skogsflis för energiproduktion. Av den totala energiförbrukningen på 371 TWh var andelen skogsindustrins träbaserade avfallslut 41 TWh, värmekraftverkens och kraftverkens fasta trädbränslen 37 TWh och användningen av virke i mindre skala 17 TWh. Sammanlagt 76 procent av produktionen av förnybar energi härstammar från träråvaran.

Stora investeringar som ökar användningen av trädenergi inger hopp inför de kommande åren för företagarna i branschen. Bioproduktfabriken i Äänekoski och flerbränsleanläggningen i Nådendal ökar fortsättningsvis betydligt virkesanskaffningen inom sina regioner.

Finlands bruttonationalprodukt år 2016 visade ett underskott på 3,3 miljarder euro i fråga om energiprodukter. Värdet av olika energiprodukter som importerades till Finland uppgick till 7,2 miljarder euro. Importen från Ryssland var störst: dess andel av importens värde var 63 procent. Å andra sidan exporterade Finland energiprodukter till ett värde av 3,9 miljarder euro. De flesta energiprodukterna exporterades till EU-länderna, vilkas andel av exportvärdet var 85 procent.

I Finland förekommer det många olika energiproduktionsformer. Andelarna av olika produktionsformer för förnybar energi är redan nu tydligt urskiljbara i hela energimixen. Exempel på sådana är värmepumparnas, återvinningsbränslenas bioandelars, biodrivmedlens och vindkraftens produktionsandelar. Dessa produktionsformers andelar varierade mellan två och sex procent av den totala förbrukningen av förnybar energi år 2016 och de fortsätter att öka.

Behovet att minska växthusgasutsläppen styr energipolitiken i hög grad. Ute i världen sker det en mycket snabb ökning av investeringarna i särskilt vindkraft och solenergi. Samtidigt ökar dock också användningen av fossila bränslen fortfarande. Utvecklingsdrag hos särskilt elmarknaden är digitalisering, låga rörliga produktionskostnader, stärkning av konsumenternas ställning samt behovet att utveckla efterfråge- och utbudselasticiteten på marknaden. 

Rapporterna om sektorn för förnybar energi finns på webben på adressen temtoimialapalvelu.fi

En bandinspelning av seminariet finns på adressen: tem.videosync.fi/2017-energiavaikuttajaseminaari

Ytterligare upplysningar:
Markku Alm, branschchef, NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 040 086 4945
Esa Tikkanen, utvecklingschef, ANM, tfn 050 040 5459

Tillbaka till toppen