Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Statsrådet gav sitt samtycke till gasledningsprojektet Nord Stream 2

Arbets- och näringsministeriet
5.4.2018 14.11
Pressmeddelande
Foto: Nord Stream AG

Statsrådet har den 5 april 2018 gett sitt samtycke till Nord Stream 2 AG:s projekt att bygga gasledningar inom Finlands ekonomiska zon. Projektet inbegriper två submarina parallella gasledningar mellan Ryssland och Tyskland. Ledningarnas längd är cirka 1 220 km. På en sträcka på cirka 374 kilometer löper ledningarna inom Finlands ekonomiska zon.

Det schweiziska projektbolaget Nord Stream 2 AG ansökte i september 2017 om statsrådets samtycke till projektet i enlighet med lagen om Finlands ekonomiska zon. Bolaget ämnar bygga ett nytt rörsystem med naturgasledningar genom Östersjön och fungera som operatör för det. De två nya gasledningarna ska placeras jämsides med rörledningarna Nord Stream 1, som byggdes åren 2011-2012 .

Statsrådets samtycke är villkorligt, vilket innebär att den sökande ska uppfylla de villkor som uppställts i statsrådets beslut. Den som genomför projektet ska bl.a. iaktta den allmänna aktsamhetsprincipen för att förebygga och minimera skador, behörigen beakta Östersjöns känslighet och sårbarhet och övriga projekt som redan pågår inom den ekonomiska zonen samt följa villkoren i byggnadstillståndet enligt vattenlagen. Projektet ska dessutom genomföras så att det inte förhindrar eventuella senare infrastrukturprojekt inom Finlands ekonomiska zon.

Statsrådets samtycke kan verkställas trots att ändring söks, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. Statsrådets samtycke är i kraft i 50 år, varefter det kan förnyas på ansökan.

Den rättsliga grunden för statsrådets beslut utgörs av lagstiftningen om Finlands ekonomiska zon och FN:s havsrättskonvention. Den ekonomiska zonen är en del av det internationella havsområdet.

För projektet krävs också ett tillstånd enligt vattenlagen av Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV) behandlar det vattenlagsenliga tillståndet i fråga om byggandet och användningen av rörledningarna.  En detaljerad bedömning av projektets miljökonsekvenser kommer att göras i samband med behandlingen av ansökan om byggnadstillstånd enligt vattenlagen.

Enligt planerna ska rörledningarna läggas åren 2018-2019  och tas i kommersiellt bruk vid ingången av år 2020.

Ytterligare upplysningar:
Kari Klemm, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3523

Tillbaka till toppen