Hoppa till innehåll

VTT söker statsrådets tillstånd att lägga ned forskningsreaktorn

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.6.2017 10.15
Pressmeddelande

Teknologiska forskningscentralen VTT Oy inlämnade den 20 juni 2017 en till statsrådet riktad ansökan om tillstånd att lägga ned forskningsreaktorn (FiR 1) i Otnäs. Forskningsreaktorn har varit i drift sedan 1962 och den har använts för forskning, utbildning och isotopproduktion samt i slutskedet också för cancerbehandling.

FiR 1 är en reaktor av typen TRIGA som utvecklats i USA speciellt för universitetsmiljön och vars fissionseffekt är låg (250 kW).

VTT beslutade 2012 att lägga ned forskningsreaktorn. Förfarandet för bedömning av miljökonsekvenserna av nedläggningen genomfördes åren 2013–2015. Reaktorn stängdes av slutgiltigt den 30 juni 2015. Det egentliga tillståndet till nedläggning erhålls genom att man hos statsrådet ansöker om ändring av drifttillståndet.

Behandlingen av en sådan ansökan om tillstånd enligt kärnenergilagen som nu är aktuell inbegriper ett remissförfarande som inleds senare under sommaren. Med tanke på beredningen av tillståndsbeslutet begär arbets- och näringsministeriet utlåtanden av olika ministerier samt av vissa andra myndigheter och sammanslutningar.

Nedläggningen ska enligt planerna vara slutförd senast 2022, om finansieringen av projektet ordnas planenligt. Det använda kärnbränslet avlägsnas från reaktorn och reaktorns radioaktiva delar monteras ned. Reaktorhallen och konstruktionerna i samband med den rengörs och frigörs från kontroll så att det inte finns några begränsningar för användningen av dem för andra ändamål.

Efter att kärnbränslet har avlägsnats börjar nedmonteringen av reaktorkonstruktionerna 2019–2022, och därefter flyttas rivningsavfallet till mellanlagren uppskattningsvis omkring 2020−2022. Forskningsreaktorns utrymmen skulle kunna tas i annat bruk kring mitten av 2020-talet. Rivningsavfallet ska placeras i slutförvar uppskattningsvis på 2030-talet. 

Vad gäller kärnbränslet har VTT som mål att återsända det använda kärnbränslet till Förenta staterna på basis av ett återsändningsavtal som träffats i samband med anskaffningen av bränslet. Avtalet om återsändning gäller till och med den 12 maj 2019, men för närvarande råder det inte någon säkerhet om att det använda bränslet tas emot av delstaten Idaho. Det sekundära alternativet är att placera det använda kärnbränslet i slutförvar i Finland.

FiR 1 är den första kärnanläggning som kommer att läggas ned i Finland. Ute i världen har flera forskningsreaktorer av motsvarande slag nedmonterats, och de lärdomar som fåtts i samband med dem ska också utnyttjas vid arbetet för nedmontering av reaktorn i Otnäs.  Lärdomarna från Otnäs kan i framtiden användas vid förberedelserna inför nedläggningen av kommersiella kärnanläggningar i Finland.

Säkerheten ska vara den absoluta utgångspunkten för planeringen för och genomförandet av nedläggningen. Alla åtgärder i samband med nedläggningen vidtas under Strålsäkerhetscentralens övervakning. Den stråldos som utomstående utsätts för på grund av nedmonteringen, transporterna och lagringen bör inte skilja sig från den naturliga bakgrundsstrålningen.

Ytterligare upplysningar:
Jorma Aurela, överingenjör, ANM, tfn 050 592 2109

Tillbaka till toppen