Hoppa till innehåll

Privata tjänsteproducenter samt organisationer är intresserade av marknaden för tillväxttjänster

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 1.11.2018 11.21
Pressmeddelande

Genom en enkätundersökning som genomfördes i augusti 2018 undersöktes vilka möjligheter och vilket intresse nuvarande och potentiella producenter av tillväxttjänster har att producera tjänster för arbetssökande och företag.

 Enkäten anknyter till den tillväxttjänstreform som genomförs som ett led i landskapsreformen och som innebär att närings-, trafik- och miljöcentralernas och arbets- och näringsbyråernas tjänster för arbetssökande och företag överförs till landskapen. Landskapen är i fortsättningen anordnare av tjänsterna, och landskapen kan då vid sidan av sin egen tjänsteproduktion i allt större utsträckning utnyttja företags och organisationers tjänster.

– Ett betydande antal av de nuvarande och de potentiella nya tjänsteproducenterna har intresse för att vara verksamma på marknaden för tillväxttjänster i fortsättningen. Antalet aktörer som är intresserade av de framtida tillväxttjänsterna är mångfalt fler än de nuvarande producenterna av arbets- och näringstjänster, berättar utvecklingsdirektör Elisabet Heinonen från arbets- och näringsministeriet.

Faktorer som inverkar positivt på aktörernas intresse för tillväxttjänsterna är bl.a. tidigare erfarenhet av att producera arbets- och näringstjänster samt i synnerhet aktörernas kännedom om tillväxttjänstreformen och marknaden. Intresset är emellertid stort även bland små företag vars kännedom om tillväxttjänsterna är svag. Intresset för att producera tillväxttjänster är också stort bland aktörer som inte har erfarenhet av att producera tjänster för arbets- och näringsförvaltningen. Generellt kan sägas att intresset för tillväxttjänsterna är stort, men kunskapen om tillväxttjänsterna och de möjligheter de medför är fortfarande förhållandevis liten.

– Utmaningen i nuläget är att det är svårt för tjänsteproducenterna att se de affärsmöjligheter som reformen medför, när de känner till innehållet i tillväxttjänstreformen relativt dåligt, säger Heinonen. – Dessutom är framtida tjänsteupphandlingar och uppkomsten av en marknad förknippade med osäkerheter som gör att det är svårt att redan i detta skede se marknaden och affärsmöjligheterna.

En del av de lagar som anknyter till tillväxttjänstreformen har under våren och sommaren överlämnats till riksdagen i form av regeringspropositioner, men en del är fortfarande under beredning vid arbets- och näringsministeriet. I fortsättningen beslutar varje landskap självständigt i vilken utsträckning det producerar tjänster självt och i vilken utsträckning det köper tjänster på marknaden.

En betydande del av tjänsterna köps redan nu

En ansenlig andel av tjänsterna för arbetssökande och företag köps även i nuläget av privata tjänsteproducenter och av organisationer (nästan 60 %).  Bland de nuvarande producenterna av arbets- och näringstjänster finns många olika slags aktörer i olika storleksklasser. Av de nuvarande producenterna av arbets- och näringstjänster är den klart största delen privata tjänsteföretag (68 procent) samt organisationer, stiftelser och föreningar (20 procent). En avsevärt stor andel av de nuvarande tjänsteproducenterna är små aktörer som i regel har specialiserat sig på att producera 2–4 tjänster.

– De nuvarande tjänsteproducenterna har även en mycket annorlunda typ av affärsverksamhet med avseende på företagets storlek, bransch och kundkrets, berättar specialsakkunnige Lari Anttonen. - Arbets- och näringstjänsterna, liksom även de framtida tillväxttjänsterna, är en omfattande helhet, som inbegriper affärsverksamhet och affärsmöjligheter utifrån flera olika utgångslägen. Exempelvis i fråga om företagstjänster och rekryteringstjänster finns redan en tämligen fungerande privat tjänstemarknad.

Hur undersökningen genomfördes

Hurdan beredskap och vilka möjligheter potentiella producenter av tillväxttjänster har att producera tjänster på den framtida marknaden för tillväxttjänster undersöktes med hjälp av en omfattande enkätundersökning, intervjuer med experter och befintlig forskningslitteratur. Den elektroniska enkäten sändes i augusti 2018 till över 20 000 olika aktörer. Sammanlagt 3 077 svar lämnades in (svarsprocenten var 14). Enkätundersökningen genomfördes av konsultbyrån för regionutveckling MDI.

Näkymiä tulevaan kasvupalvelumarkkinaan - Tutkimus yksityisistä palveluntuottajista kasvupalvelujen tuottajina 

Ytterligare information:
Elisabet Heinonen, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 049 209
Lari Anttonen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 088
Mikko Valtakari, MDI, [email protected], tfn 040 569 1568

Tillbaka till toppen