Hoppa till innehåll

Ytterligare flexibilitet i EU:s regler om statligt stöd: Medlemsstaterna får stödja små företag som befann sig i ekonomiska svårigheter redan före coronakrisen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2020 19.43 | Publicerad på svenska 3.7.2020 kl. 13.07
Pressmeddelande

EU:s regler om statligt stöd tillåter tillfälligt beviljande av stöd till små företag som befann sig i ekonomiska svårigheter redan innan coronavirusepidemin började. Dessutom har Europeiska kommissionen lättat upp de kriterier inom ramen för vilka medlemsstaterna ska kunna rekapitalisera företag under en kris. Kommissionen beslutade om ytterligare flexibilitet i reglerna om statligt stöd 29.6.2020.

Syftet med de nya reglerna är att trygga tillgången till finansiering för uppstartsföretag och innovativa företag. Uppstartsföretag spelar en viktig roll för EU:s ekonomiska tillväxt, men de kan under en tid av snabb tillväxt vara förlustbringande. Av denna anledning har uppstartsföretag tidigare kunnat falla helt utanför tillämpningsområdet för de förenklade reglerna om statligt stöd. Utgångspunkten för kommissionens politik för statligt stöd har före de ändringar som nu genomförts varit att stödet med stöd av flexibla regler kan riktas till företag som har råkat i ekonomiska svårigheter på grund av coronaepidemin.

Ändringen ger också i Finland stödmyndigheterna möjlighet att rikta företagsstöd som är tillåtna enligt tillfälliga regler om statligt stöd till mikroföretag och småföretag i svårigheter. Exempelvis Finnvera Abp och andra stödmyndigheter kan enligt prövning från fall till fall bevilja stöd eller stödfinansiering till exempel till tillväxtorienterade företag och uppstartsföretag som befann sig i ekonomiska svårigheter redan före coronaepidemin. Inte heller i fortsättningen kan stöd inom ramen för EU:s regler om statligt stöd beviljas sådana små företag som på grund av insolvens är föremål för konkurs- eller företagssaneringsförfarande.

Ändringar i reglerna för rekapitalisering

Kommissionen har underlättat tillämpningen av de tillfälliga reglerna om statligt stöd också när det gäller stöd i form av eget kapital och hybridinstrument. Ändringarna gäller i synnerhet situationer där ett betydande antal privata investerare deltar i genomförandet av kapitaliseringsåtgärden på samma villkor som staten. I en sådan situation är kriterierna för reglerna om statligt stöd, som förhindrar snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden, lättare än normalt.

Flexibiliteten gäller bland annat förbudet mot utbetalning av utdelning, förbudet mot förvärv av nya företag samt den övre gränsen för de ersättningar som betalas till stödmottagarens ledning. Syftet med ändringarna är att uppmuntra privata investerare att delta i rekapitaliseringen av företagen i coronaläget.

Förlängning av de tidigare flexiblare reglerna för statligt stöd

Europeiska kommissionen har flera gånger under våren gjort reglerna om statligt stöd mer flexibla på grund av coronavirusepidemin. Inom ramen för de tillfälliga bestämmelserna kan medlemsstaterna bland annat trygga företagets likviditet genom lån, garantier och bidrag, främja forskning, utveckling och innovation i fråga om epidemirelaterade produkter samt tillverkning och bevilja företagen finansiering i eget kapital.

Det huvudsakliga syftet med den tillfälliga flexibiliteten har varit att stödja företag som har råkat i svårigheter på grund av det exceptionella ekonomiska läget till följd av coronaepidemin. De flexibla reglerna gäller i huvudsak till utgången av 2020, och för att de ska kunna utnyttjas krävs anmälan om statligt stöd till kommissionen och kommissionens godkännande.

Ytterligare information:

Olli Hyvärinen, handelsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7026

Tillbaka till toppen