EU:s regler om statligt stöd

Enligt Europeiska unionens lagstiftning är statliga stöd till företagsverksamhet i regel förbjudna (fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUF-fördraget, artikel 107.1). Offentligt stöd som beviljas ett företag kan ge företaget sådan ekonomisk fördel jämfört med andra konkurrerande företag att det kan snedvrida funktionen av och konkurrensen på den inre marknaden.

Offentliga stöd för företagsverksamhet kan dock vara förenliga med den inre marknaden, om de främjar den allmänna ekonomiska utvecklingen och de mål som anges i EUF-fördraget. Europeiska kommissionen har utfärdat detaljerade regler om vilket slags statligt stöd som är tillåtet och hurdana förfaranden som ska iakttas när stöd beviljas.

EU:s regler om statligt stöd tillämpas, om alla kännetecken för statligt stöd uppfylls:

  • offentliga medel kanaliseras till offentliga eller privata företag – med företag avses varje enhet som utövar ekonomisk verksamhet oberoende av enhetens juridiska form
  • det är fråga om en selektiv fördel, dvs. endast vissa företag gynnas
  • åtgärden snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna stödmottagaren
  • åtgärden påverkar handeln mellan medlemsstaterna

ANM samordnar

Arbets- och näringsministeriet (ANM) samordnar genomförandet av EU:s regler om statligt stöd i Finland, utom när det gäller stöd som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

ANM har till uppgift att

  • konsultera stödmyndigheterna och lämna anmälningar om statligt stöd till Europeiska kommissionen
  • samordna klagomålsärenden mellan stödmyndigheten och kommissionen
  • svara för beredningen av den nationella reglering som EU:s regler om statligt stöd förutsätter
  • delta i utvecklandet av lagstiftningen i EU:s institutioner och i övrigt internationellt samarbete
  • årligen rapportera de nationella stödutgifterna till kommissionen i samarbete med stödmyndigheterna

Stöd för företagsverksamhet söks alltid hos den som beviljar stödet, i allmänhet inom ramen för något nationellt stödprogram. Statligt stöd beviljas i Finland av t.ex. Business Finland, Finnvera, NTM-centralerna, landskapsförbunden samt kommunerna och samkommunerna.

De statliga centralmyndigheter som beviljar stöd får råd av: sanna.nyyssola(at)gov.fi och samuli.miettinen(at)gov.fi

I frågor som gäller ett enskilt stödprogram eller enskilda stöd, vänligen kontakta den myndigheten som ansvarar för stödet.

Kommunförbundet ger kommuner och samkommuner juridisk rådgivning i fråga om EU:s regler om statligt stöd (ledande jurist Pirkka-Petri Lebedeff).

På andra webbplatser