Kansallinen TKI-tiekartta luo edellytyksiä yritysten ja tutkimuksen tiiviimmälle yhteistyölle


 

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.​​​​​​

Suomen kilpailukyky ja hyvinvointi rakentuvat osaamiselle, tutkimukselle ja innovaatioille. Suomen nousu pandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta ja menestyminen globaalissa kilpailussa edellyttää uuden tiedon tuottamista, yhteiskunnallista hyötyä ja arvonlisää tuovia innovaatioita sekä korkeaa osaamisen tasoa.

TKI-tiekartta on laadittu edistämään tämän tavoitteen saavuttamista ja sen myötä syntyvää kestävää kasvua sekä luomaan toimintaympäristö, joka kannustaa sekä suomalaisia että ulkomaisia yrityksiä investoimaan TKI-toimintaan Suomessa. Tavoitteena on, että Suomi pysyy uuden tiedon tuottamisen sekä teknologian kehittämisen ja soveltamisen eturintamassa.

Tiekartan ensimmäinen päivitys valmistui joulukuussa 2021.

Kansallisen TKI-tiekartan tavoitteet ja päämäärät: Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden TKI-yhteistyön uusi alku

Strategiset kehittämiskohteet

Tiekartassa on tunnistettu kolme toisiinsa liittyvää strategista kehittämiskohdetta: osaaminen, uusi kumppanuusmalli ja innovatiivinen julkinen sektori. Ne toteuttavat pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteita tehdä Suomesta maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö, joka tuottaa kestäviä ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Osaaminen

Tavoiteltu TKI-toiminnan kasvu edellyttää myös merkittävää kansallista osaamis- ja koulutustason nousua. T&K-rahoituksen kaksinkertaistuessa myös korkeakoulutettuja asiantuntijoita ja muita TKI-työn ammattilaisia tarvitaan huomattavasti lisää. Tämä haastaa koulutusjärjestelmän varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin.

Uusi kumppanuusmalli

Suomella on hyvät lähtökohdat menestyä osaamisen ja innovaatioiden kärkimaana. Yritykset ovat korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten keskeisiä tutkimuskumppaneita ja valintojen tekemisen vetureita. Osaamiskärkien vahvistamiseksi, leventämiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi tutkimusta ja sitä hyödyntäviä verkostoja on koottava isommiksi osaamiskeskittymiksi ja ekosysteemeiksi.

Innovatiivinen julkinen sektori

TKI-toiminnan edistäminen on kaikkien hallinnonalojen ja -tasojen yhteinen tehtävä. Suomen kilpailukyvyn vahvistaminen edellyttää, että eri sektoreiden tai hallinnon tasojen TKI-toimintaa edistävät toimenpiteet ovat toisiaan tukevia ja samansuuntaisia.

Lue lisää strategisista kehittämiskohteista opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

TKI-tiekartan tavoitteita tukevat muut hallitusohjelmassa ja muissa prosesseissa sovitut toimenpiteet

Lisätietoja:

Maija Lönnqvist, Kirsti Vilén