EU-kommissionens förslag till förordning om ett EU-krisinstrument för den inre marknaden

Europeiska kommissionen publicerade ett lagstiftningsförslag om ett krisinstrument för den inre marknaden den 19 september 2022. I samband med detta lade kommissionen fram ett förslag till förordning och direktiv vilka syftar till att ändra de harmoniserade produktreglerna inom EU:s sektorsspecifika ramar så att det är möjligt att avvika från dem i ett nödläge.

Syftet med den föreslagna regleringen på EU-nivå är att säkerställa att den inre marknaden fungerar, det vill säga fri rörlighet för varor, tjänster och människor i krissituationer. Syftet är dessutom att stärka den inre marknadens beredskap inför olika typer av kriser samt störningar i efterfrågan och utbud. 

Behovet av ett krisinstrument för den inre marknaden uppstod som en följd av tillfälliga störningar på EU:s inre marknad som orsakades av covid-19-pandemin. Krisinstrumentet för den inre marknaden kompletterar EU:s befintliga och nya initiativ när det gäller störningssituationer. 

Innehåll och åtgärder i EU-krisinstrument för den inre marknaden

Syftet med instrumentet för den inre marknaden är att säkerställa bättre informationsutbyte, samordning, samarbete och solidaritet när medlemsstaterna inför krisåtgärder. Syftet med förslaget är att skapa en mekanism för att effektivt säkerställa tillgången till produkter som är av avgörande betydelse för hanteringen av krisen. Målet är också att säkerställa bättre beredskap inför kriser, bland annat genom övervakning och lagring av produkter av strategisk betydelse i medlemsstaterna. Enligt kommissionen gör krisinstrumentet för den inre marknaden det möjligt att snabbt reagera på nödsituationer och kriser som hotar den inre marknadens funktion.

 Förslaget till förordning bygger på tre olika skeden: en krisberedskapsplan, den inre marknadens beredskapsläge och den inre marknadens nödläge. Åtgärderna i anslutning till krisberedskapsplanen ska genomföras genast efter det att förordningen har trätt i kraft. Planen ska innehålla arrangemang för ett krisprotokoll, ett system för tidig förvarning och utbildningar för myndigheterna. Den inre marknadens beredskapsläge och nödläge ska inledas separat på det sätt som föreskrivs i förslaget till förordning. Den inre marknadens beredskapsläge och nödläge ska innehålla olika åtgärder, såsom begäranden om information om lager, avtal och upphandling av produkter som är kritiska för företagen med tanke på hanteringen av krisen samt rekommendationer för medlemsstaterna om distributionen av strategiska lager.

Krisinstrumentet effektiviserar medborgarnas och företagens tillgång till information i krissituationer

Enligt förslaget till förordning ska medlemsstaterna inrätta centrala kontaktpunkter för medborgare, konsumenter, ekonomiska aktörer och arbetstagare samt deras företrädare. Kontaktpunkterna tillhandahåller dem information om sådana nationella begränsningar av den fria rörligheten som har aktiverats i ett nödläge. Kommissionen ska också inrätta en gemensam kontaktpunkt på unionsnivå för informationsutbyte och stöd vid krisförfaranden som införts. Kontaktpunkten på unionsnivå ska upprätta en förteckning över alla nationella krisåtgärder och nationella kontaktpunkter.

Förhandlingsläget

Innehållet i förslaget till förordning behandlas för närvarande i det beredningsorgan som ansvarar för konkurrenskraften i Europeiska unionens råd samt i Europaparlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd. När rådet och Europaparlamentet har antagit sin ståndpunkt kommer de att inleda trepartsförhandlingar med kommissionen. Vid förhandlingarna kommer man preliminärt överens om förordningstexten, varefter varje organ ännu måste godkänna texten. 

Arbets- och näringsministeriet ordnade ett virtuellt samråd med intressentgrupperna på förslag av kommissionen den 27 september 2022. Statsrådet överlämnade en skrivelse om förslaget till förordning till riksdagen den 27 oktober 2022. 

Ytterligare information:

Hannele Timonen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7141

Läs mer: