Kestävän kehityksen rahoitusekosysteemi

Kestävän kehityksen tavoitteiden logo Suomi on sitoutunut YK:n Agenda2030:n toteuttamiseen tällä vuosikymmenellä sekä kotimaassa että kansainvälisessä yhteistyössä. Toteutusta ohjaavat YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta (Sustainable Development Goals, SDGs). 

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää julkisen sektorin panostusten lisäksi merkittäviä muutoksia myös finanssialan toimintaympäristössä, jotta yksityistä osaamista ja rahoitusta saadaan määrätietoisesti ja konkreettisesti suunnattua kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisiin investointeihin. 

Suomi laati 2018–2019 ensimmäisenä maana SDG-rahoituksen tiekartan tiiviissä vuoropuhelussa yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tiekartta tarjoaa yhteisen näkemyksen siitä, miten eri tahot voivat Suomessa vaikuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen ja erityisesti siihen, miten rahoituksen riittävyys varmistetaan. 

Vuosina 2020–2022 jatkuvan työn tavoitteena on päivittää tiekartan suosituksia ja käynnistää niiden toimeenpano mm. kehittämällä käytännön toimintamalleja ja vahvistamalla kumppanuuksia, jotta tulevat investoinnit kohdistuvat nykyistä voimakkaammin SDG-tavoitteita edistäviin kohteisiin. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nykyisen rahoitusekosysteemin toimintaa, poistaa olemassa olevia pullonkauloja ja vaikuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen suomalaisen osaamisen, innovaatioiden ja yhteistyön kautta

Kumppanuuksilla on merkittävä rooli kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisessa ja SDG-tavoitteita tukevan rahoitusekosysteemin luomisessa. Yhteisten toimintatapojen ja koordinaation lisäksi tarvitaan vahvaa kansallista omistajuutta, selkeää vastuunjakoa sekä toimivia rahoitus- ja riskienjakomekanismeja, jotta rahoitusekosysteemi johdonmukaisesti mahdollistaa ja edistää SDG-investointeja Suomessa ja kansainvälisesti.

Hankkeen  tarkoituksena on auttaa julkista sektoria tunnistamaan ja toteuttamaan kestävän kehityksen rahoitusekosysteemien toimintaa mahdollistavia prosesseja ja lähestymistapoja. Hanke edesauttaa kestävän kehityksen rahoitusekosysteemin toimintaa tukemalla julkista sektoria rahoituksen saatavuuteen liittyvien rajoitteiden ja mahdollisuuksien arvioinnissa soveltuvien rahoitusmekanismien tunnistamisen osalta sekä olemassa olevaa osaamista vahvistamalla.

Yksityisen sektorin toimijoilla on keskeinen rooli kestävän kehityksen ratkaisujen luomisessa ja toteutuksessa. Tällä hetkellä SDG-tavoitteiden mukaiset sijoituskohteet ja investointitarpeet eivät riittävissä määrin kohtaa yksityisen pääoman kanssa. Innovatiivisten kestävän kehityksen ratkaisujen kaupallistamiseen ja skaalaamiseen tarvitaan vauhtia.

Hankkeen aikana tuodaan keskeiset toimijat yhteen pilotoimaan tunnistettuja hyviä toimintamalleja ja mahdollisia uusia rahoitusratkaisuja, jotta SDG-tarpeet ja -investoinnit kohtaavat toisensa tavalla, joka mahdollistaa Agenda2030-tavoitteiden saavuttamisen Suomessa ja globaalisti.

Hankkeen kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Tiekartan etusivukuva Suomen kestävän rahoituksen tiekartta julkaistu syyskuussa 2021

EU:n lippu

 

 

 

Hanke toteutetaan Euroopan komission Rakenneuudistuksen tukiohjelman tuella.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Gaia Consulting Oy, yhteistyössä AARC Ltd:n ja Trinomics B.V.:n kanssa.

Toteuttajien logot

 

 

 

Lisätietoja:

Työ- ja elinkeinoministeriö:  Sari Tasa

Gaia Consulting Oy: 
Mikko Halonen - mikko.halonen(at)gaia.fi
Anna Laine - anna.laine(at)gaia.fi