Medborgarbrev, begäran om information och andra meddelanden 

Behandling av personuppgifter

I anslutning till vårt verksamhetsområde tar vi emot brev, respons, frågor och begäran om information som privatpersoner, företrädare för intressegrupper och journalister skickat till ministrar och ministeriet. Alla medborgarbrev och andra meddelanden som innehåller kontaktuppgifter ska skickas till registratorskontoret ([email protected]), där de registreras i ärendehanteringssystemet VAHVA. 

Med hjälp av registreringen visas det att handlingen kommit in, möjliggörs uppföljning av behandlingsskedena för ärenden, bidras det till att genomföra offentlighetsprincipen för handlingar, fås ett sakregister över registrerade handlingar samt rapporter och statistik.

Statsrådets ärendehanteringssystem VAHVA är ett elektroniskt sakregister och hanteringssystem för handlingar. Arbets- och näringsministeriet är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som ministeriet sparat och ansvarar för att de uppgifter som sparats är riktiga och aktuella.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig i samband med medborgarbrev och andra meddelanden? 

Vilka uppgifter som vi sparar beror på vilka uppgifter du har lämnat i samband med ditt meddelande. Namnuppgifter behövs för att identifiera den person som inlett ärendet och kontaktuppgifter för ett eventuellt svar.

Vi lagrar uppgifterna i enlighet med statsrådets kanslis informationsstyrningsplan. I praktiken innebär detta att medborgarbrev som har besvarats förvaras varaktigt. Däremot förvaras medborgarbrev som inte föranleder några åtgärder i två år efter att regeringsperioden upphört. Begäran om information och handlingar förvaras i tio år. Korta begäranden om information från redaktörer och andra intressegrupper som har besvarats direkt per e-post förvaras inte varaktigt.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra den lagstadgade skyldigheten eller utföra en uppgift som gäller ett allmänt intresse.

Bestämmelser om arbets- och näringsministeriets uppgifter finns bland annat i 

  • Statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet 
  • Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets arbetsordning 

Överföring och utlämnade av personuppgifter

Till en utomstående organisation som begär uppgifter kan vi lämna ut dina uppgifter i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vi lämnar inte ut uppgifter för direktmarknadsföring, opinions- och marknadsundersökningar.

Din rätt till dataskydd

Visste du att du också har rättigheter enligt dataskyddsförordningen i anknytning till behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer om din rätt till dataskydd.