Reform av de digitala arbets- och näringstjänsterna

Kuvassa nainen ja mies katsovat tietokoneen ruutua, nainen neuvoo miestä.

Syftet med reformen av de digitala arbets- och näringstjänsterna är att erbjuda arbetssökande och arbetsgivare digitala tjänster som bättre svarar mot deras behov och gör det smidigare att uträtta ärenden. Som en del av totalreformen skapas en ny serviceplattform som främjar bättre matchningen av arbete och arbetskraft och effektiviserar arbetsförmedlingen.

De nya digitala tjänsterna främjar matchningen av arbetssökande och arbetsplatser 

De nya digitala arbets- och näringstjänsterna ska stegvis ersätta e-tjänsterna för kunder och experter och arbets- och näringsbyråernas kundinformationssystem. E-tjänsterna för person- och företagskunder och experter kommer att finnas på serviceplattformen Jobbmarknad från och med 2.5.2022. För kunderna föranleder ändringen inga åtgärder utan de styrs till de nya webbsidorna via arbets- och näringstjänsternas tidigare webbsidor  (www.te-palvelut.fi). 

Serviceplattformen Jobbmarknad utnyttjar bland annat artificiell intelligens för att arbetssökande och arbetsgivare ska hitta varandra bättre och snabbare än för närvarande. En ny funktion på Jobbmarknaden är möjligheten att skapa och publicera en jobbsökningsprofil. 

Bestämmelserna om behandlingen av kunduppgifter inom den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen ska förtydligas

Målet med reformen är också att förtydliga och uppdatera bestämmelserna om behandlingen av kunduppgifter inom den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen. Reformen innehåller bestämmelser om behandlingen av uppgifter i jobbsökningsprofilerna och om sökandet av uppgifter i publicerade profiler. Dessutom innehåller reformen ändringar som gäller olika aktörers roller vid behandlingen av personuppgifter.

De nya digitala tjänsterna tas i bruk stegvis från och med maj 2022

Lagarna om reformen träder i kraft den 23 maj 2022. Ibruktagandet av de nya digitala tjänsterna kommer att ske stegvis. 

  • Webbplatsen te-palvelut.fi upphörde att användas och Jobbmarknaden togs i bruk i maj 2022.
  • De reformerade informationssystemen ska i sin helhet ha tagits i bruk senast vid utgången av 2023.

Läs mer

Ytterligare information:

(Projektet digitala arbets- och näringstjänster) Mikko Kuoppala, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet
Jaakko Westerlund, utvecklingsdirektör, utvecklings- och förvaltningscentret, [email protected]