Reform av de digitala arbets- och näringstjänsterna

Kuvassa nainen ja mies katsovat tietokoneen ruutua, nainen neuvoo miestä.

Syftet med reformen av de digitala arbets- och näringstjänsterna är att erbjuda arbetssökande och arbetsgivare digitala tjänster som bättre svarar mot deras behov och gör det smidigare att uträtta ärenden. Inom ramen för reformen har regleringen av behandlingen av offentliga arbetskrafts- och företagstjänster gjorts tydligare och uppdaterats. Som ett led i totalreformen skapas en ny service-plattform som bättre främjar matchningen av arbete och arbetskraft och effektiviserar arbetsför-medlingen. Reformen har också starka kontaktytor till projekt med syftet att förnya de digitala tjäns-terna för internationell rekrytering och integrering.

De nya digitala tjänsterna främjar matchningen av arbetssökande och arbetsplatser 

De nya digitala arbets- och näringstjänsterna ska stegvis ersätta de nuvarande e-tjänsterna för kun-der och experter samt arbets- och näringsbyråernas kundinformationssystem. En del av e-tjänsterna för person- och företagskunderna samt för experter togs i bruk i mars 2023 och de kommer alla att finnas i tjänsten före utgången av 2024. Kundernas tillgång till tjänsterna kommer att koncentreras till serviceplattformen Jobbmarknaden.

Serviceplattformen Jobbmarknaden utnyttjar bland annat artificiell intelligens för att arbetssökande och arbetsgivare ska hitta varandra bättre och snabbare än för närvarande. En ny funktion på Jobb-marknaden är möjligheten att skapa och publicera en jobbsökarprofil. 
Lagarna om reformen trädde i kraft den 23 maj 2022. De nya digitala tjänsterna kommer att tas i bruk stegvis. 

  • Webbplatsen te-tjanster.fi upphörde att användas och Jobbmarknaden togs i bruk i maj 2022. 
  • De första funktionerna i den nya e-tjänsten togs i bruk i mars 2023.
  • De nya informationssystemtjänsterna ska ha tagits i bruk i sin helhet senast vid utgången av 2024. 

Läs mer

Ytterligare information:

Johanna Slaney, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, [email protected]
Jaakko Westerlund, utvecklingsdirektör, utvecklings- och förvaltningscentret, [email protected]