Arbets- och näringstjänsterna stöder sysselsättning och tillväxt

Med den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen, dvs. arbets- och näringstjänsterna, främjas arbetsmarknadens funktion genom säkerställande av tillgång till kunnig arbetskraft, sysselsättning av arbetssökande och utveckling av medborgarnas förmåga att få sysselsättning. Arbets- och näringstjänsterna påverkar uppkomsten av ny företagsverksamhet och förbättrar företagens verksamhetsförutsättningar.

Arbets- och näringsministeriet svarar för sysselsättnings-, företags- och arbetskraftspolitiken samt integrationspolitiken. Ministeriet leder, styr och övervakar att arbets- och näringstjänsterna ges i hela Finland med goda resultat och utgående från kunden. Ministeriet svarar för lagstiftningen om den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen och beslutar vilka utvecklingsmål som kräver större strategiska projekt för att kunna förverkligas.

Arbetskrafts- och företagsservicens kunder är personkunder, företag och sammanslutningar. De organisationer som tillhandahåller kunderna arbets- och näringstjänster är sakkunniga inom näringsliv och arbetsmarknad. Utöver arbets- och näringsbyråerna tillhandahålls offentlig arbetskrafts- och företagsservice av bl.a.

  • företag,
  • regionala och riksomfattande organisationer för företagstjänster,
  • kommuner,
  • tredje sektorn,
  • den offentliga förvaltningens samservicekontor,
  • arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter, som betjänar hela Finland via telefon och internet och
  • bemanningsföretag och privata arbetsförmedlingar.

Arbets- och näringsbyråerna är lokalförvaltning underställd närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna). NTM-centralerna har till uppgift att styra arbets- och näringsbyråerna i förverkligandet av deras mål och utvecklandet av deras tjänster. Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret) tillhandahåller NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna utvecklings- och förvaltningstjänster.

Den nya kundservicemodellen inleddes 2.5.2022

En arbetssökande får mer individuellt stöd än tidigare för sin jobbsökning och sysselsättning. Det första mötet ordnas inom fem vardagar från det att jobbsökningen inleddes. Därefter ordnas möten med den arbetssökande varannan vecka under tre månader. Om den arbetssökandes förutsättningar att söka arbete och få arbete är bristfälliga påskyndas den arbetssökandes tillträde till service.

Den arbetssökande ska få större möjligheter att påverka sin egen jobbsökning. Utgångspunkten är att den arbetssökande ska söka fyra jobb per månad som han eller hon har möjlighet att få.

Läs mer om den nya kundservicemodellen

Kommunförsök med sysselsättning

I kommunförsöken med sysselsättning ansvarar försökskommunerna delvis för tillhandahållandet av arbets- och näringslivstjänster (arbets- och näringstjänster) inom sitt område. I försöken med sysselsättning eftersträvas en starkare verkningsfullhet genom att statens och kommunernas resurser, kompetens och tjänster samordnas.

Kommunförsöken med sysselsättning inleddes den 1 mars 2021 och upphör den 31 december 2024. Sammanlagt 25 försöksområden och 118 kommuner deltar i kommunförsöken med sysselsättning.

Läs mer om kommunförsöken med sysselsättning

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024

Organiseringsansvaret för arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna den 1 januari 2025. Målet med reformen är att skapa en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning och ökar arbets- och näringstjänsternas effektivitet, tillgänglighet, resultat och mångsidighet. När samma anordnare ansvarar för sysselsättningstjänsterna, kommunens utbildningstjänster och näringstjänsterna främjar de sysselsättningen effektivare. Tjänsterna blir mer kundorienterade när de produceras som närservice i kommunerna.

Läs mer om reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024


Ytterligare information:
Ahti Avikainen, ahti.avikainen(at)gov.fi