Respons och bloggkommentarer på webbplatsen

Behandling av personuppgifter

På den responsblankett som finns på webbplatsen kan du sända frågor och respons till ministeriet. Det är också möjligt att kommentera blogginläggen på webbplatsen.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig i samband med respons och bloggkommentarer?

Vi samlar regelmässigt endast in ditt namn och namnet på den organisation som du företräder samt vid behov e-postadress. I samband med respons och bloggkommentarer kan även andra personuppgifter lämnas.

De uppgifter som skickats in via responsblanketten raderas ett år efter att responsen lämnades. Bloggkommentarer förvaras under blogginläggets livscykel.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra den lagstadgade skyldigheten eller utföra en uppgift som gäller ett allmänt intresse.

Bestämmelser om arbets- och näringsministeriets uppgifter finns bland annat i 
Statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet 
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets arbetsordning 

Överföring och utlämnade av personuppgifter

Vi lämnar inte ut uppgifter regelmässigt. Till en utomstående organisation som begär uppgifter kan vi lämna ut dina uppgifter i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.
 
Vi lämnar inte ut uppgifter för direktmarknadsföring eller opinions- och marknadsundersökningar.

Din rätt till dataskydd

Visste du att du också har rättigheter enligt dataskyddsförordningen i anknytning till behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer om din rätt till dataskydd.