Huoltovarmuus ja elintärkeiden toimintojen turvaaminen työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla

Huoltovarmuuden kehittäminen ja varautumistoimien yhteensovittaminen kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle. Kukin ministeriö kehittää huoltovarmuutta omalla toimialallaan. Työvoiman saannin turvaaminen tukee huoltovarmuutta. Työ- ja elinkeinoministeriön vastuulle kuuluvat myös päivittäistavarahuollon, teollisuustuotannon sekä energiahuollon huoltovarmuutta koskevat kysymykset.

Huoltovarmuudella tarkoitetaan väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömän talouden jatkuvuuden, materiaalisten edellytysten ja infrastruktuurin vähimmäistarpeiden turvaamista. Huoltovarmuuskeskus on työ- ja elinkeinoministeriön alainen laitos, jonka tehtävänä on kehittää ja ylläpitää huoltovarmuutta Suomessa. Huoltovarmuuskeskus myös yhteensovittaa viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyötä varautumisessa sekä hoitaa valtion varmuus- ja turvavarastointia.

Valtioneuvosto asettaa huoltovarmuudelle yleiset tavoitteet, joissa määritellään valmiuden taso ottaen huomioon nämä vähimmäistarpeet. Nykyisin voimassa olevat tavoitteet on asetettu vuonna 2018 annetulla valtioneuvoston päätöksellä. Päätös on ensisijassa tavoiteasiakirja ministeriöille ja niiden hallinnonalojen toiminnalle huoltovarmuuden alalla. Tavoitteet toimivat perustana myös työvoiman saannin turvaamiselle.

Turvaamisen tason vaatimukset riippuvat yhteiskunnan uhkista ja riskeistä. Huoltovarmuuden turvaamiseksi kaikissa oloissa on luotava ja ylläpidettävä riittävä valmius hyödykkeiden tuottamiseksi sekä tuotannon, jakelun, kulutuksen ja ulkomaankaupan ohjaamiseksi.