Meriteollisuus on merkittävä talouden ja työllisyyden tekijä Suomessa

Meriteollisuuden yritykset edustavat laajasti koko laivanrakennusalaa, johon kuuluu muun muassa uusia aluksia rakentavia ja vanhoja korjaavia telakoita, laite- ja järjestelmätoimittajia sekä suunnitteluun ja satama- ja vesirakentamiseen erikoistuneita yrityksiä. Vuonna 2020 Suomessa toimi lähes 1 100 meriteollisuusalan yritystä, jotka työllistivät yhteensä noin 25 400 henkilöä ja joiden liikevaihto oli 7,65 miljardia euroa. Meriteollisuuden markkina on kansainvälinen, sillä tuotteista jopa 90 prosenttia menee vientiin. 

Kestävän meriteollisuuden kehittämisohjelma

Työ- ja elinkeinoministeriö teetti alkuvuodesta 2021 selvityksen kotimaisen meriteollisuuden tilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Selvityksen mukaan meriteollisuus on tulevaisuudessakin Suomelle merkittävä toimiala, jonka kehitys näyttää lupaavalta. Alan kehityksen ja kasvun kannalta olennaisinta on yritysten kyky investoida osaamiseen sekä erikoistuminen aiempaa vaativampiin teknologioihin ja monipuolisempiin aluksiin. 

Selvityksen mukaan valtion toimilla on merkitystä meriteollisuuden yrityksille tulevaisuudessakin. Yritysten tuotekehitys- ja innovaatiohankkeiden vahvistamiseen ja koko toimialan yhteistyön lisäämiseen tarvitaan valtion tukea. Globaali kilpailukyky edellyttää, että arvoketjun jokaisessa kohdassa on riittävästi liiketoiminnallisesti kannattavia yrityksiä ja niiden innovaatiotoimintaa tukevaa huippuosaamista.

Meriteollisuusekosysteemin kannattava kehitys vaatii tuekseen kansainvälistymistä, kasvua ja yhteistyötä tukevia toimenpiteitä. Varmistaakseen, että toimenpiteet soveltuvat kilpailukyvyn kasvattamisen vaatimuksiin, työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa kestävän meriteollisuuden kehittämisohjelman (2022 – 2023).

Kehittämisohjelmassa asetetaan meriteollisuuden tulevaisuuden visio:

  • Kansainvälisesti kilpailukykyinen, tuottava ja laajapohjainen suomalainen meriteollisuus on ensimmäisten joukossa tarjoamassa toimivia ja kestäviä ratkaisuja digivihreään siirtymään globaalisti, sekä työllistää ja luo hyvinvointia Suomeen.

Kehittämisohjelman viisi toimenpidekokokonaisuutta ovat:

  1. Kilpailukykyä lisäävä yhteistyö ja synergiaa vahvistava koordinoitu viestintä
  2. Julkisen rahoituksen soveltuvuuden varmistaminen ja vipuvaikutuksen lisääminen
  3. Osaaminen ja työvoiman monipuolinen saatavuus meriteollisuuden tarpeet huomioiden
  4. Julkinen sektori suotuisan toiminta-, sääntely-, kokeilu- ja pilotointiympäristön tekijänä sekä referenssin tarjoajana
  5. Kansainvälinen toimintaympäristö

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut kestävän meriteollisuuden kehittämisohjelman toteutusta ja seurantaa varten poikkihallinnollisen ohjausryhmän, jonka tehtävänä on ohjata ja tarvittaessa suunnata uudelleen ohjelman tavoitteenmukaista toteutusta, valita ohjelman yhteinen kehittämiskohde sekä vahvistaa ohjelman kokonaiskoordinaatiota ja viestintää.

Kestävän meriteollisuuden kehittämisohjelma 2022 – 2023  

Meriteollisuuden tilanne ja skenaariot alan kehityksestä -julkaisu (2021) ja tiedote  


Let us know about your carbon neutral ship project or solution!

The Ministry of Economic Affairs and Employment, in cooperation with Korkia Consulting, collects information on ongoing Finnish research projects and existing solutions to enable and promote carbon neutral ship. Solutions and projects can be found in multiple parts of the value chain, from the production of structures and interior to the ship's digital operation solutions to maintenance and recycling. The goal of collecting background information is to map out the current situation and areas of improvement.
 
Join in demonstrating the Finnish maritime industry competence portfolio!

More information   
The survey

 

Tietopaketti meriteollisuuden rahoitus- ja tukimahdollisuuksista 

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut tietopaketin meriteollisuuden kestävän kilpailukyvyn kehittämiseen tarjolla olevia kotimaisista ja kansainvälisistä rahoitus ja tukimahdollisuuksista.

Tietopaketista löytyy tiivistetysti tietoa eri rahoitus ja tukimahdollisuuksista sekä niiden soveltuvuudesta alan toimijoille. Lisäksi tietopaketissa on kerrottu saatavilla olevista kansainvälistymisrahoitusneuvonta ja työvoiman saantia edistävistä palveluista, sekä meriteollisuuden toimijoiden kannalta keskeisistä kansallisista ja kansainvälisistä ohjelmista ja strategialinjauksista.

Linkki: Meriteollisuus: Rahoitus ja tukimahdollisuudet 
 

Lisätietoja:  

Anita Silanterä