Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Kunderna inom de regionala sysselsättningsförsöken hänvisas till TE-byråerna

Arbets- och näringsministeriet
11.12.2018 15.50
Pressmeddelande

De regionala försöken med arbetskrafts- och företagstjänster upphör vid utgången av 2018. Av de åtta regionala försöken har fem varit kommunbaserade sysselsättningsförsök och övriga tre landskapsbaserade försök. Alla kunder som deltagit i försöken hänvisas att bli kunder hos arbets- och näringsbyråerna i slutet av 2018.

 – Arbets- och näringsbyråerna har gjort övergångsplaner för att trygga servicens kontinuitet för kunderna. Kunduppgifterna överförs från försöken till arbets- och näringstjänsterna och kundservicen fortsätter på normalt sätt vid arbets- och näringsbyråerna. Kunderna informeras i förväg om de ändringar som genomförs vid årsskiftet. Ändringen medför inte svårigheter för kunderna, berättar industrirådet Jarkko Tonttila.

Hänvisningen av arbets- och näringsbyråers kunder att bli kunder hos försökskommunerna avslutades redan i slutet av september. I slutet av oktober 2018 hade försöksområdena ca 41 400 kunder.

Också den personal som varit med i de regionala försöken övergår från försöken tillbaka till arbets- och näringsbyråerna.

En utvärderingsrapport om de regionala försöken utarbetas för närvarande. Avsikten är att rapporten publiceras i början av januari. De lärdomar och den goda praxis som de regionala försöken gav vid handen tillämpas bl.a. i de pilotförsök med tillväxttjänster i samband med tillväxttjänstreformen som inleds i början av 2019. I samband med tillväxttjänstreformen övergår ansvaret för att ordna tjänster för arbetssökande och företag från närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna till landskapen vid ingången av 2021.

Försöksarbetet fortsätter i de nya pilotförsöken med tillväxttjänster

I samband med tillväxttjänstreformen förbereds nu pilotförsök som ska inledas nästa år. I pilotförsöken testas nya handlingsmodeller för tjänsterna för arbetssökande och företag. En lagstiftningsändring som möjliggör pilotförsöken är under behandling i riksdagen.

Drygt 20 pilotförsök med tillväxttjänster ska inledas. Merparten av pilotförsöken gäller sysselsättningsfrämjande tjänster för enskilda kunder. De som har svagast ställning på arbetsmarknaden har beaktats i flera pilotförsök. I fyra områden anknyter pilotförsöket med tillväxttjänster till tjänster för företag.


I pilotförsöken testas till exempel åtskiljande av ordnandet och produktionen av tjänster samt en övergång från inköp av enskilda tjänster till upphandling av serviceprocesser i sin helhet på resultatbasis. I flera pilotförsök ska det skapas partnerskapsmodeller för samarbete mellan staten och kommunerna.

Landskapen kan utnyttja erfarenheterna från pilotförsöken när de planerar och ordnar sina egna tillväxttjänster. 

Ytterligare upplysningar:
industriråd Jarkko Tonttila, ANM, tfn 029 506 0069

Ytterligare upplysningar om de nya pilotförsöken med tillväxttjänster:

utvecklingsdirektör Elisabet Heinonen, ANM,  tfn 0295 049 209

specialsakkunnig Lari Anttonen, ANM, tfn 0295 047 088

aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto
Tillbaka till toppen