Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ljusa utsikter för regionerna – bristen på arbetskraft ökar dock

Arbets- och näringsministeriet
17.4.2018 9.21
Pressmeddelande

I regionerna förväntas den positiva utvecklingen inom ekonomin och sysselsättningen fortsätta inom den närmaste framtiden. Förväntningarna är positiva i alla regioner, och även de regioner som under tidigare år lidit av strukturomvandlingen har lyckats komma in på ett tillväxtspår.

Det som är positivt är att tillväxten är omfattande och det sker inom många sektorer.

Trots att ekonomin och sysselsättningsläget förbättras upplever allt fler regioner dock en växande oro för att tillgången på kompetent arbetskraft minskar. Matchningsproblemen på arbetsmarknaden kommer att bli allt vanligare.

– Det gläder mig att man lyckats vända utvecklingen inom regionerna i en positiv riktning. Samtidigt bör man försöka hitta nya metoder för att jobbsökare och lediga jobb ska kunna hitta varandra bättre än hittills. Därför har vi i samband med ramförhandlingarna i ett sysselsättningspaket samlat flera åtgärder med snabb verkan för att stödja människorna vid uppdatering av kompetensen och karriärbyte, betonar näringsminister Mika Lintilä.

Läget för näringslivet och företagsverksamheten bättre än tidigare i hela landet

I regionerna bedömer man att läget för näringslivet och företagsverksamheten i hela Finland är för närvarande bättre än för ett år sedan. Endast i Åboland har läget försämrats jämfört med situationen för ett år sedan. Utsikterna för ett halvår och ett år framåt är mycket positiva.

I Norra Finland förväntar man sig i ett tillväxtsprång inom näringslivet. Detta baserar sig framför allt på de kommande och planerade investeringarna i gruvindustrin och bioekonomin samt den goda tillväxten inom turismen.

I Sydvästra Finland är utsikterna också fortsättningsvis mycket positiva. Bil- och varvsindustrin går i spetsen för tillväxten, men också andra sektorer upplever en stark tillväxt. Orderstocken vid Åbovarvet är stor och nya beställningar förväntas droppa in också hos Raumovarvet. Bilfabriken i Nystad sysselsätter för närvarande cirka 4 000 personer och ämnar rekrytera ytterligare cirka 1 000 personer. Ny arbetskraft söks i hela landet.

I och med den ökade efterfrågan på cellulosa, kartong och papper har skogs- och pappersindustrin gjort investeringar i bl.a. Sydvästra och Mellersta Finland.  Bakom den senaste tidens tillväxtsprång i Mellersta Finland ligger framför allt den stora investering som gjorts i bioproduktfabriken i Äänekoski. Bioekonomin är också fortsättningsvis föremål för nya investeringsplaner: Nya investeringar förväntas bli genomförda i bl.a. Lappland, Kajanaland, Norra Österbotten och Norra Savolax. Tack vare redan genomförda investeringar har behovet av arbetskraft ökat exempelvis inom avverkningen och transporterna.

Bostadsbyggandet fortsätter att öka, i synnerhet i landskapens centralorter, som gynnas av befolkningstillväxt. Vid sidan av bostadsbyggandet och renoveringarna skapas sysselsättningstillfällen inom sektorn dessutom av många offentliga byggprojekt och trafikinfrastrukturprojekt som redan är aktuella eller som ska inledas på olika håll i landet. Stora byggnadsinvesteringar är aktuella eller under planering bl.a. inom huvudstadsregionen samt i Tammerfors, Åbo och Kuopio.

Den goda tillväxttakten inom turismen stöder de positiva förväntningarna i regionerna, i synnerhet i Lappland, Helsingforsregionen och Saimenområdet.  Betydande investeringar görs inom sektorn bl.a. i Lappland och Norra Österbotten.

Sysselsättningsläget förbättras ytterligare

Arbetslösheten har minskat i alla regioner, och den goda utvecklingen bedöms kunna fortsätta inom den närmaste framtiden. Även långtidsarbetslösheten och arbetslösheten bland unga förväntas minska.

I och med den ekonomiska tillväxten har efterfrågan på arbetskraft ökat, vilket syns i det ökade antalet nya lediga jobb som anmälts till arbets- och näringsbyråerna. Också ersättandet av de arbetstagare som går i pension skapar efterfrågan på arbetsmarknaden.

Rapporten om regionala utvecklingsutsikter

Översikten om de regionala utvecklingsutsikterna sammanfattar två gånger om året NTM-centralernas och andra regionutvecklares uppfattningar om nuläget och utsikterna för den närmaste framtiden i de ekonomiska regionerna och NTM-centralernas områden.

Utmaningarna med tillgången på arbetskraft har i och med den ekonomiska tillväxten blivit ett allmänt samtalsämne. Sådana metoder som används för att bemöta det växande behovet av arbetskraft i Sydvästra Finland, som upplever en positiv strukturomvandling, är bl.a. marknadsföringskampanjer, effektivering av arbetsförmedlingen och satsningar på utbildning.  Rekryteringsproblem förekommer också t.ex. i Kajanaland, där minskningen av befolkningen i arbetsför ålder utgör ett strukturellt problem. Sektorsvis betraktat ökar bristen på kompetent arbetskraft i synnerhet inom metallbranschen, byggandet och IKT-branschen.

Uppgifterna ovan framgår av rapporten om regionala utvecklingsutsikter, Alueelliset kehitysnäkymät, som publicerades den 17 april 2018.

Ytterligare upplysningar:

Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 2250
Jouko Nieminen, strategidirektör, Utvecklings- och förvaltningscentret, tfn 029 502 2769
Hanna-Maria Urjankangas, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 506 3739

Tillbaka till toppen