Hoppa till innehåll

Arbetsgruppen för smarta nät lade fram förslag med ett kundcentrerat och flexibelt elsystem som mål

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.10.2018 9.30
Pressmeddelande

Olika energikooperativ, såsom husbolag, bör få större möjligheter att bedriva decentraliserad elproduktion, innehav och användning av ellager bör bli konkurrensutsatt affärsverksamhet, kunderna bör få större möjlighet att inverka på elöverföringsavgiften och nätbolagens nuvarande stela förbrukningsflexibilitet bör bli konkurrensutsatt verksamhet. Dessa förslag ingår i den slutrapport som arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp för smarta nät överlämnade till bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen den 24 oktober 2018.

När klimatutmaningarna ska lösas kommer mängden varierande, förnybar elproduktion att öka betydligt samtidigt som en del av den fossila, reglerbara elproduktionen försvinner från marknaden. Förändringen av elproduktionens struktur, dvs. energiomställningen, sätter dock elsystemet på prov i många avseenden. För att lösa denna utmaning tillsatte arbets- och näringsministeriet under hösten 2016 en arbetsgrupp för smarta nät.

– Den väderberoende förnybara elproduktionen är utsläppsfri, men som stöd kräver den flexibilitet för tidpunkter när det inte finns vind- och solkraft eller när det finns för mycket av den. Det är viktigt att göra elsystemet smartare och mer flexibelt och även göra det möjligt för kunderna att delta på marknaden genom konsumtionsval och genom att erbjuda en egen produktions- och lagringspotential för marknaden, konstaterar minister Kimmo Tiilikainen.

Arbetsgruppen för smarta nät har haft till uppgift att utforma en vision om de möjligheter ett framtida smart elsystem innebär för kunderna och samhället samt att utarbeta konkreta förslag för att främja kundernas möjligheter att delta på elmarknaden och förbättra leveranssäkerheten för el. Arbetsgruppen hade en tvåårig mandatperiod. Den bestod av en bred sammansättning representanter för myndigheter, intresseorganisationer och forskarsamhälle.

I sin slutrapport föreslår arbetsgruppen åtgärder som förtydligar rollerna och spelreglerna på elmarknaden, möjliggör incitament på marknadsvillkor, skapar tillräckliga tekniska förutsättningar för förbrukningsflexibilitet och ökar det sektorsövergripande samarbetet för att främja flexibiliteten. Förslagen i rapporten är indelade enligt elva olika teman.

– Arbetsgruppens förslag ger klart fler alternativ för kunderna att hantera sin elanvändning och att öka den självproducerade andelen. I arbetet fästs samtidigt vikt vid utveckling av marknaden och ökning av flexibiliteten på ett allmänt plan. Jag ställer mig mycket positiv till förslagen, fortsätter minister Tiilikainen.

– Genom att öka konkurrensen på marknaden och kundens möjligheter att inverka på sin elfaktura säkerställer vi att vårt framtida elsystem inte bara är klimatvänligt utan också leveranssäkert och kostnadseffektivt, konstaterar arbetsgruppens ordförande Tatu Pahkala från arbets- och näringsministeriet.

Arbetsgruppens viktigaste förslag (på finska) och (på engelska)

Mer information på nätet:
Direkt webbsändning och inspelning från det seminarium där rapporten överlämnas (24.10 kl. 9.30–11.30):
Rapporten från arbetsgruppen för smarta nät kan läsas på finska på adressen www.tem.fi/julkaisut
De utredningar som arbetsgruppen gjort under arbetets gång finns på finska på adressen www.tem.fi/alyverkot

Ytterligare upplysningar:
Vilhartti Hanhilahti, energiministerns specialmedarbetare, tfn 040 836 4823
Tatu Pahkala, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4217 (arbetsgruppens ordförande)

Tillbaka till toppen