Hoppa till innehåll

Ändringar i lagen om Business Finland Venture Capital Ab

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2022 14.35 | Publicerad på svenska 10.11.2022 kl. 14.38
Pressmeddelande

Regeringen lämnade den 10 november 2022 regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statens helägda aktiebolag Business Finland Venture Capital Ab till riksdagen.

Tyngdpunkten ska även efter lagändringen ligga på främjande av riskfinansieringen i en tidig fas, men genom lagändringen blir det undantagsvis möjligt för bolaget att också göra närings- eller industripolitiska placeringar. Propositionen innehåller också vissa preciseringar i återkravs- och ansvarsbestämmelserna. 

Business Finland Venture Capital Ab är ett bolag med specialuppgifter som ägs helt av finska staten. Bolaget har till uppgift att främja företagens affärsverksamhet i tidig fas genom att inrätta nya fonder, göra placeringar i fonder i form av eget och främmande kapital och bevilja borgen för privata placerare i kapitalfonder. Bolaget hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och för ägarstyrningen svarar Innovationsfinansieringsverket Business Finland. 

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 15 december 2022. 

Mer information: 
Mikko Huuskonen, industriråd, tfn 029 506 3732
 

Tillbaka till toppen