Hallituksen esitys TEM/2022/179

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.11.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Business Finland Venture Capital Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

HE 266/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Mikko Huuskonen, Teollisuusneuvos p.+35 8295063732
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Business Finland Venture Capital Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annettua lakia. Esityksen mukaan yhtiö voisi tehdä nykyisestä poiketen myös yksittäisiä valtiontukea sisältäviä pääomasijoituksia. Sijoituspäätökset tarvitsisivat EU:n komission hyväksynnän EU-lainsäädännön niin edellyttäessä. Yhtiön toiminnan painopisteenä olisi lakimuutoksen jälkeenkin alkuvaiheen riskirahoituksen edistäminen, mutta lainmuutoksella mahdollistettaisiin poikkeuksellisesti myös yhtiön elinkeino- tai teollisuuspoliittiset sijoitukset. Lisäksi esitykseen sisältyy eräitä tarkennuksia takaisinperintä- ja vastuusäännöksiin. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.12.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Business Finland Venture Capital Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Vuoden 2023 talousarvioesityksen täydentävään esitykseen sisältyy tähän tarkoitukseen 90 miljoonan euron määrärahaehdotus momentille 32.40.89 (Pääomasijoitus Business Finland Venture Capital Oy:lle).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen