Hoppa till innehåll
Media

Finlands program för hållbar tillväxt
Ansökan om finansiering för att främja en grön omställning inom energisystemet och industrin har inletts

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2021 14.18
Pressmeddelande
Finlands program för hållbar tillväxt

Den första ansökningsomgången för stöd för energiinvesteringar enligt Finlands program för hållbar tillväxt pågår den 20 december 2021–4 mars 2022. Finansiering kan sökas för projekt för energiinfrastruktur, ny energiteknik, produktion och lagring av koldioxidsnålt väte, avskiljning och användning av koldioxid samt elektrifiering och koldioxidsnålhet i industrins processer.

Målet är att minska växthusgasutsläppen i Finland, stödja Finlands mål om klimatneutralitet samt uppmuntra näringslivet att ta i bruk förnybar energi och ny energiteknik. 

Den första ansökningsomgången är riktad till energiinvesterings- och energiinfrastrukturprojekt vars investeringskostnader överstiger 5 miljoner euro.

”Stöden för energiinvesteringar gäller projekt i stor skala som har verklig effekt. Med den finansiering som nu är föremål för ansökan främjas en grön omställning genom att investeringar i energi och väte i stor utsträckning startas i Finland", säger näringsminister Mika Lintilä.

Stöd för energiinvesteringar kan sökas av företag och sammanslutningar

Den finansiering som utlyses riktas till investeringar enligt pelare 1 i Finlands program för hållbar tillväxt, dvs. den gröna omställningen. I Finlands program för hållbar tillväxt har sammanlagt 520 miljoner euro reserverats för dessa helheter.

På samma ansökningsblankett är det möjligt att ansöka om finansiering för 

  • investeringar i energiinfrastruktur
  • investeringar i ny energiteknik
  • avskiljning och återvinning av koldioxidsnålt väte och koldioxid samt
  • direkt elektrifiering av industrins processer och åtgärder för att göra dem koldioxidsnåla.

Stöd kan beviljas företag och sammanslutningar. Stöd beviljas endast för sådana projekt eller delar av projekt som inte skulle inledas utan stöd.

Projekten ska vara slutförda senast den 30 juni 2026.

Avsikten är att de första stödbesluten ska fattas våren 2022

Finansiering söks via Business Finlands e-tjänst, men finansieringsbesluten fattas av arbets- och näringsministeriet. 

Vid jämförelsen av ansökningarna granskas särskilt projektens energi- och utsläppsverkningar, kostnadseffektivitet, genomförbarhet, nyhetsvärdet hos den teknik som ingår i projekten, reproducerbarheten av tekniken eller projektet samt projektens andra effekter. Ansökningarna ska också följa principen ”inte orsaka betydande skada”, vilket innebär att genomförandet av investeringarna inte får orsaka betydande skada för miljömålen.

Tidsplanen för stödbesluten beror på antalet inkomna ansökningar och behovet av handläggning. Avsikten är att de första stödbesluten ska fattas våren 2022. 

Arbets- och näringsministeriet ordnar ett infomöte om ansökningen den 14 januari 2022.

Ytterligare information:
Antti Siika-aho, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7228
Juho Korteniemi, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7054 (stödprogrammet, energi)
Jyrki Alkio, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7103 (stödprogrammet, industri)
Ossi Paanala, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7310 (projekthandläggning)
Saara Ylikraka, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7321 (juridik)

Tillbaka till toppen