Hoppa till innehåll

Arbets- och näringsministeriet gav en motiverad slutsats om MKB-beskrivningen för kärnkraftverket i Lovisa

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.1.2022 13.44
Pressmeddelande
Kuvassa Loviisan ydinvoimala

Den 14 januari 2022 gav arbets- och näringsministeriet en motiverad slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen för Fortum Power and Heat Oy:s kärnkraftverk i Lovisa. I sin slutsats ger kontaktmyndigheten sin syn på projektets betydande miljökonsekvenser. Slutsatsen grundar sig på konsekvensbeskrivningen, på utlåtanden och åsikter och på ministeriets egen granskning.

Vid MKB-förfarandet bedömdes möjligheten att förlänga driften av kärnkraftverket i Lovisa med högst cirka 20 år eller alternativt att lägga ned kärnkraftverket efter att de gällande drifttillståndsperioderna har gått ut. De gällande drifttillstånden för enheterna Lovisa 1 och 2 och för de byggnader som behövs med tanke på kärnbränsleförsörjningen och kärnavfallshanteringen upphör 2027 och 2030.

Utöver det nationella MKB-förfarandet tillämpades på projektet också förfarandet för gränsöverskridande miljökonsekvensbedömningar i enlighet med den så kallade Esbokonventionen.

Efter MKB-förfarandet fattar bolaget beslut om att ansöka om nya drifttillstånd för kraftverksenheterna eller om att lägga ned enheterna.

Konsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i MKB-lagstiftningen – jämförelsen av alternativen är tillräcklig

Arbets- och näringsministeriet konstaterar i sin motiverade slutsats att konsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i MKB-lagstiftningen. De granskade alternativen konstaterades inte ha sådana betydande negativa miljökonsekvenser som inte skulle kunna accepteras, förhindras eller begränsas till en godtagbar nivå. Kärnkraftverkets mest betydande konsekvens vid normaldrift är den värmebelastning som kylvattenavledningen orsakar i det närliggande havsområdet.

Enligt ministeriet är konsekvensbeskrivningens jämförelse av de olika alternativen tillräcklig. Miljökonsekvenserna av fortsatt drift är som helhet större än miljökonsekvenserna av nedläggning, eftersom också ett kraftverk som nu fortsätter att vara i drift slutligen kommer att läggas ned.

Vid bedömningen av de olika projektalternativens miljökonsekvenser bör man emellertid också beakta projektets nationellt sett mycket stora energiekonomiska betydelse.

Arbets- och näringsministeriet delger den motiverade slutsatsen genom offentlig kungörelse. Ministeriet sänder den motiverade slutsatsen för kännedom till den projektansvarige, till de berörda myndigheter och till dem som fått en begäran om utlåtande. Slutsatsen sänds också till miljöministeriet, som förmedlar den till de andra stater som har deltagit i MKB-förfarandet.

Den motiverade slutsatsen, MKB-beskrivningen och de utlåtanden och åsikter som inkommit under remisstiden har publicerats på arbets- och näringsministeriets webbplats på adressen www.tem.fi/sv/lovisa-mkb-beskrivning.

Ytterligare information:
Jaakko Louvanto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 444 9763, jaakko.louvanto(a)gov.fi
Linda Kumpula, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 412 4425, linda.kumpula(a)gov.fi
 

Tillbaka till toppen