Hoppa till innehåll

Arbets- och näringsministeriet tillsätter en bakgrundsgrupp för att stödja beredningen av regleringen av ansvarsfull affärsverksamhet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 9.12.2020 14.57 | Publicerad på svenska 11.12.2020 kl. 13.21
Nyhet

Regleringen av ansvarsfull affärsverksamhet diskuteras både nationellt och på EU-nivå. Den bakgrundsgrupp som tillsätts har till uppgift att stödja beredningen av skyldigheten att iaktta tillbörlig aktsamhet. Med detta avses företagens skyldighet att bedriva verksamhet genom vilken företagen förebygger negativa effekter på tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna eller på miljön.

Den 9 december 2020 bad arbets- och näringsministeriet sina intressentgrupper utse en representant till bakgrundsgruppen. Gruppens mandatperiod är 15 februari 2021–1 februari 2022. Gruppmedlemmarna representerar de ministerier och organisationer som arbetar med ansvarsfull affärsverksamhet. Ministeriet och bakgrundsgruppen kommer att ordna möjligheter för andra intressentgrupper att delta under beredningen.

Utredning om en lag om företagsansvar som grund för den nationella beredningen

Statsminister Sanna Marins regering har i sitt regeringsprogram förbundit sig att främja ansvarsfull affärsverksamhet i Finland och i EU. En av de åtgärder som skrivits in i regeringsprogrammet är en utredning vars syfte är att stifta en lag om företagsansvar. Lagen grundar sig på den skyldighet att iaktta aktsamhet som åläggs företagen och som gäller både inhemsk och utländsk verksamhet.

Arbets- och näringsministeriet lät göra en juridisk utredning som konkretiserar hur en lag om företagsansvar och skyldigheten att iaktta tillbörlig aktsamhet kunde vara i Finland. Utredningen redogör för eventuella regleringsalternativ, tillämpningsområde samt tillsyn och sanktioner i fråga om lagen. Ministeriet ordnade 30 juni–30 september 2020 ett remissförfarande om utredningen. Sammanlagt 48 remissyttranden inkom om utredningen.

Bakgrundsgruppen har till uppgift att stödja den fortsatta beredningen som utförs som tjänsteuppdrag och baserar sig på utredningen och remissvaren om dess innehåll. Bakgrundsgruppen hörs regelbundet under den fortsatta beredningen.

Kommissionen samlar för närvarande in synpunkter på EU-lagstiftningen

Europeiska kommissionen har meddelat att den före utgången av juni 2021 kommer att lägga fram ett författningsförslag om hållbar bolagsstyrning. I förslaget ingår också en skyldighet att iaktta tillbörlig aktsamhet. Kommissionens samråd med intressentgrupper om hållbar styrning fortsätter fram till den 8 februari 2021. Kommissionen hör sig för hur EU bäst kan hjälpa företagen att göra sin affärsverksamhet ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbarare.

Finlands ståndpunkter utformas enligt det normala nationella beredningsförfarandet för EU-ärenden. Bakgrundsgruppens expertis utnyttjas i det föregripande inflytandet i anslutning till EU-beredningen och i samband med behandlingen av författningsförslag.

Ytterligare information:

Liisa Huhtala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 062
Linda Piirto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 028

Tillbaka till toppen