Hyppää sisältöön

En juridisk utredning konkretiserar vad en lag om företagsansvar kunde vara i Finland

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2020 15.45
Pressmeddelande

Utredningen kartlägger vilken skyldighet att iaktta tillbörlig aktsamhet företagen kunde ha i lagstiftningen i Finland. Med tillbörlig aktsamhet avses företagets skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra att människorätts- eller miljörisker realiseras.

Den juridiska utredningen har gjorts av Ernst & Young Oy på beställning av arbets- och näringsministeriet. Utredningen redogör för eventuella regleringsalternativ, tillämpningsområde samt tillsyn och sanktioner för en lag om företagsansvar. Som bakgrund till granskningen går utredningen igenom regleringen om företagsansvar i Europeiska unionen och i vissa andra länder.

Fokus på principen om tillbörlig aktsamhet i utredningen

Principen om tillbörlig aktsamhet syftar till att förebygga negativa konsekvenser för tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna eller miljön. Tillbörlig aktsamhet innebär i korthet att företaget har flera processer som möjliggör

  • identifiering,
  • förebyggande,
  • resultatuppföljning och
  • information.

 Företagets omsorgsfullhet ska dessutom vara

  • förebyggande,
  • situationsbunden,
  • riskbaserad och
  • en fortgående process.

Enligt utredningen omfattas företagsverksamheten redan nu av olika omsorgsskyldigheter, genom vilka företagen åläggs att bedöma och förebygga de risker som är förenade med deras verksamhet. Det är möjligt att införa en skyldighet för företag att iaktta omsorg om miljön och de mänskliga rättigheterna inom ramen för det nationella rättssystemet. Lagstiftningen är dock förknippad med flera frågor som bör övervägas och som man förtjänstfullt går igenom i utredningen.

Remissbehandlingen av utredningen inleds den 30 juni

Arbets- och näringsministeriet ordnar en remissbehandling om utredningens innehåll som är öppen för alla. Remisstiden löper ut vid utgången av september, varefter ministeriet går igenom de inkomna utlåtandena. Beslut om den fortsatta beredningen fattas separat.

Under utredningens gång ordnade ministeriet ett diskussionsmöte för intressentgrupperna. Utredningen har styrts av en styrgrupp där de ministerier som är centrala med tanke på ämnet har deltagit.

Ytterligare information:

Liisa Huhtala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 062
Linda Piirto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 028
Sami Teräväinen, regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 060 088

 
Sivun alkuun