Hoppa till innehåll

Arbets- och näringstjänster för partiellt arbetsföra utvecklas i samarbete med organisationer

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 9.9.2021 9.47
Nyhet

På olika håll i Finland pågår åtta försök där arbets- och näringsbyråerna utvecklar speciellt rekryteringstjänsterna så att de bättre än för närvarande motsvarar partiellt arbetsföra arbetstagares behov. Dessa pilotförsök med arbets- och näringstjänster för partiellt arbetsföra genomförs i samarbete med organisationer.

Torsdagen den 9 september intensifieras samarbetet ytterligare vid ett möte, där företrädare för organisationer runtom i Finland ges möjlighet att nätverka med dem som ansvarar för pilotförsöken. Målet med nätverksmötet är att finna mer pragmatiska och bestående samarbetsformer. Mötet arrangeras av expertorganisationen Vates-säätiö.

Organisationerna har mycket kunnande i synnerhet när det gäller att sysselsätta partiellt arbetsföra. De har sakkunskap till exempel när det gäller att stödja deras arbets- och funktionsförmåga och planera lämpliga tjänster. Man vill i högre grad dra nytta av denna kompetens i arbets- och näringstjänsterna. 

I pilotförsöken utvecklas sådana arbets- och näringstjänster och servicehelheter som bäst stöder de partiellt arbetsföras arbetsförmåga. Samtidigt söker man metoder för att stärka tillgången till och utbudet av behövlig utbildning. Man vill dessutom skapa ett tätare samarbete mellan tjänsterna för arbetssökande och tjänsterna för arbetsgivare. I detta arbete är organisationernas sakkunskap till stor nytta. 

Målet med programmet för arbetsförmåga, som genomför Marins regeringsprogram, är att få partiellt arbetsföra att bättre än för närvarande få sysselsättning enligt sin egen förmåga. Arbets- och näringsministeriet ansvarar och genomför programmet i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet. Försöken med arbets- och näringstjänster hör till de åtgärder inom programmet för arbetsförmåga som arbets- och näringsministeriet ansvarar för.

Ytterligare information:
Jenni Wessman, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7034

Program för arbetsförmåga:
Pilotförsöken med arbets- och näringstjänster: https://tem.fi/-/tyo-ja-elinkeinoministerio-on-myontanyt-te-palvelupiloteille-rahoitusta-vuosille-2021-2022 (ANM pressmeddelande 24.3.2021)
Vates-stiftelsens publikation ”Järjestöt työllisyyden edistäjinä”: https://www.vates.fi/media/julkaisut_kirjat/keko_kasikirja_digitaalinen.pdf

  

Tillbaka till toppen