Hoppa till innehåll

Arbetsgruppen En riktning för regionerna ska fastställa instrument och indikatorer för att följa den regionala utvecklingen i syfte att rikta resurserna

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2022 14.19 | Publicerad på svenska 27.6.2022 kl. 8.15
Nyhet

Näringsminister Mika Lintilä har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att granska nuläget för regionutvecklingen och utvecklingsutsikterna för den närmaste framtiden. Syftet med arbetsgruppen är att fastställa instrument och indikatorer som godkänts gemensamt av regionerna och utifrån vilka nationella resurser och EU:s regional- och strukturpolitiska resurser kan fördelas i framtiden. Arbetsgruppens mandatperiod är 17.6.2022–31.12.2024.

Med hjälp av pågående utredningar och annan färsk information bedömer arbetsgruppen hur de identifierade förändringstrenderna återspeglas i utvecklingen av olika regioner i landet under 2020-talet och det därpå följande decenniet. Målet är att skapa en gemensam syn på möjligheterna för EU:s regional- och strukturpolitik och nationella instrument att stärka en hållbar tillväxt i hela Finland. Hur instrumenten för regional utveckling å ena sidan kan balansera de regionala effekterna av de identifierade utvecklingstendenserna och å andra sidan utveckla de befintliga krafterna och möjligheterna i de olika regionerna. 

Målet är också att identifiera och ta hänsyn till skillnader i utveckling inom regionerna, till exempel mellan centralstäder och randområden. Därför ska arbetsgruppen också bedöma vilken granskningsnivå som är ändamålsenlig i varje enskilt fall, t.ex. storområde, landskap och ekonomisk region.

Arbetsgruppen bereder ett förslag till arbets- och näringsministeriet om de kriterier och indikatorer på basis av vilka regionerna kan granskas mångsidigt och objektivt. Kriteriet och indikatorerna ska också i framtiden basera sig på lättillgängligt statistikmaterial vars regionala granskningsnivå kan variera beroende på arten av det fenomen som ska granskas. 

Avsikten är att arbetsgruppens gemensamma lägesbild ska utnyttjas vid beredningen av nästa programperiod för EU:s regional- och strukturpolitik, som inleds 2028 (med undantag för landskapet Åland). Beredningen kan göras slutligt först när målen för och finansieringen av den kommande programperioden är kända.

Arbetsgruppens sammansättning

Ordförande:
Mika Riipi, landskapsdirektör, Lapplands förbund

Vice ordförande:
Marko Korhonen, landskapsdirektör, Norra Savolax förbund (roterande)

Medlemmar:
Pentti Malinen, landskapsdirektör, Kajanalands förbund 
Pekka Hokkanen, landskapsdirektör, Mellersta Finlands förbund 
Kari Häkämies, landskapsdirektör, Egentliga Finlands förbund 
Tommi Muilu, överdirektör, NTM-centralen i Tavastland (roterande)
(suppleant: Satu Mäkelä, direktör, NTM-centralen i Sydöstra Finland) 

I arbetsgruppen finns dessutom sakkunnigledamöter och sekreterare från arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare information:
Mari Kokko, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 040 521 2124

Tillbaka till toppen