Hoppa till innehåll

Årsrapport en in, en ut 2019–2020: regleringsbördan för företagen minskade med 490 000 euro per år

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2021 14.05 | Publicerad på svenska 20.12.2021 kl. 14.17
Nyhet

Vid arbets- och näringsministeriet har principen en in, en ut tillämpats sedan 2017. Principen innebär att man strävar efter att kompensera regleringskostnader som direkt drabbar företagen genom en motsvarande minskning av kostnaderna i ett annat sammanhang.

De regeringspropositioner som bereddes vid arbets- och näringsministeriet och lämnades till riksdagen 2020 minskade regleringsbördan för företagssektorn med cirka 490 000 euro per år. Minskningarna berodde på att tillståndsförfarandena inom utsläppshandeln blev smidigare och permitteringsprocessen tillfälligt snabbare under coronaviruset. De betydande kostnadseffekterna av stängningen av restaurangerna ingår inte i utvärderingen.

Under 2019 lade ministeriet inte fram några förslag som skulle ha haft betydande konsekvenser för företagens regleringsbörda. Coronakrisen å sin sida inverkade i betydande grad på lagberedningen år 2020, när man blev tvungen att styra resurser till beredningen av de författningar som undantagssituationen kräver. 

Med hjälp av principen en in, en ut görs lagförslagens konsekvenser för företagen mer transparenta och det säkerställs att regleringsbördan på näringslivet inte ökar. I sin helhet har regleringsbördan för företag åren 2017–2020 minskats med cirka 140 000 euro per år genom regeringspropositioner som beretts vid arbets- och näringsministeriet. 

Statsminister Sanna Marins regering utvecklar lagstiftningen och utvidgar principen en in, en ut i enlighet med regeringsprogrammet. Den arbetsgrupp för smidigare lagstiftning som tillsattes i januari 2020 styr utarbetandet av utvidgningen och ordnar utvärderingen av regleringsbördan i statsrådet. I utvidgningen betonas lagstiftningens ändamålsenlighet.

Ytterligare information: 
Erno Mähönen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7262

Tillbaka till toppen