Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Budgeten innehåller ytterligare satsningar på konkurrenskraft och förnyelse i näringslivet

Arbets- och näringsministeriet
19.9.2017 11.41
Pressmeddelande

I arbets- och näringsministeriets budget för 2018 prioriteras tillväxtpolitik som stöder uppnåendet av regeringsprogrammets sysselsättnings- och tillväxtmål.

– Finlands ekonomi har nu kommit in på ett tillväxtspår. Nu är det särskilt viktigt att se till att företagen blir delaktiga i tillväxten. I paketet om företagande finns det många åtgärder som syftar till detta, påpekar näringsminister Mika Lintilä.

Broavtalet stöder företags tillgång på arbetskraft

Utredningsperson Esko Aho har föreslagit metoder för att bemöta den positiva strukturomvandlingen i Sydvästra Finland. Regeringen förbinder sig till det broavtal som Aho föreslagit. Broavtalet gäller bland annat tillgång på arbetskraft, regional tillgänglighet, kompetens och utbildning samt forskning och utveckling. Broavtalet upprättas före utgången av året och genomförs inom ramarna.

– Genom Esko Ahos utredning om den positiva strukturomvandlingen fick vi genomförbara idéer för avhjälpandet av bristen på arbetskraft. Det föreslagna broavtalet ökar samarbetet mellan staten och regionerna när det gäller undanröjande av flaskhalsar på arbetsmarknaden, berättar minister Lintilä.

Ytterligare satsningar på internationalisering och innovationspolitik

Ytterligare satsningar görs på stödjande av tillväxten och internationaliseringen samt innovationspolitiken. I fråga om innovations- och internationaliseringstjänsterna går man in för principen om en enda kontaktpunkt, när Tekes och Finpro sammanslås till en ny aktör vid namn Business Finland. Business Finland samlar i fortsättningen alla tjänster som rör innovationsfinansieringen, exporten, investeringarna och främjandet av turismen under ett tak. Business Finlands understödsfullmakter föreslås uppgå till knappa 271 miljoner euro, vilket är 30 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för innevarande år. Business Finlands lånefullmakter ökar med 10 miljoner euro och uppgår sammanlagt till 157 miljoner euro.

Basfinansieringen för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab ökas med 2 miljoner euro. Med hjälp av pengarna förbättras i synnerhet SMF-företags och växande exportbranschers konkurrenskraft och kompetens.

Som ett led i paketet för företagande beslutade regeringen främja ägarskiften i företag genom att anvisa 400 000 euro för projektverksamhet år 2018. Lyckade ägarskiften har en central roll när det gäller att säkerställa arbetstillfällen och skatteinkomster.

– Alla dessa åtgärder syftar till samma sak – att välmående och växande företag får kompetent arbetskraft, sysselsätter fler människor och även utnyttjar möjligheterna i samband med internationalisering och innovationer, påpekar minister Lintilä.

Ytterligare upplysningar:
Jannika Ranta, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 340 2250

Tillbaka till toppen