Hoppa till innehåll

Regeringens proposition
De som dömts för vägran att fullgöra civiltjänst förordnas inte längre till tjänstgöring på nytt

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2021 13.31
Pressmeddelande

Regeringen föreslår en ändring av civiltjänstlagen som ska förtydliga situationen för personer som redan en gång vägrat och dömts för vägran att fullgöra civiltjänst. De vars åtal har förkastats ska inte längre på nytt förordnas att fullgöra sin civiltjänstplikt under fredstid.

I Finland måste en värnpliktig fullgöra antingen beväringstjänst eller civiltjänst. Det går att ansöka om civiltjänst på grund av skäl som grundar sig på övertygelse. Med civiltjänstgörare avses i lagen en person som har godkänts att fullgöra civiltjänst.

Om en civiltjänstpliktig vägrar fullgöra civiltjänst gör civiltjänstcentralen en brottsanmälan och ärendet överförs till åklagaren för behandling. Enligt gällande lagstiftning ska civiltjänstcentralen förordna en person till tjänstgöring på nytt också i en situation då domstolen har förkastat åtalet för vägran att fullgöra civiltjänst.

Efter lagändringen ska en person inte längre åläggas att fullgöra sin civiltjänstgöringsskyldighet under fredstid om domstolen har förkastat ett åtal för vägran att fullgöra civiltjänst mot personen. Ändringen förbättrar rättsskyddet för civiltjänstpliktiga. Dessutom sparar ändringen rättsväsendets och Civiltjänstcentralens resurser.

Regeringen lämnade propositionen med förslag till ändring av värnpliktslagen och civiltjänstlagen till riksdagen den 21 oktober 2021. Ändringen av civiltjänstlagen ingår i regeringspropositionen som ett anknytande lagförslag. Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2022.

Mer information:
Satu Ylikorpi, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 238

Tillbaka till toppen