Hoppa till innehåll

Den nationella distributionsskyldigheten för drivmedel utvidgas till att omfatta biogas och elektrobränslen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2021 14.16 | Publicerad på svenska 30.6.2021 kl. 15.11
Pressmeddelande

Den 29 juni 2021 överlämnade statsrådet den av riksdagen antagna lagen om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport (lagen om distributionsskyldighet) till republikens president för stadfästelse. Enligt lagen utvidgas tillämpningsområdet för den nationella distributionsskyldigheten i fråga om drivmedel till att omfatta biogas och förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung.

Avsikten är att med utvidgningen av distributionsskyldigheten främja en minskning av fossila bränslen inom transportsektorn på ett kostnadseffektivt sätt, förbättra energidiversifieringen inom transportsektorn samt främja innovation, tillväxt och sysselsättning. Syftet med lagen är dessutom att säkerställa att de nya drivmedlen tas med i systemet med distributionsskyldighet på ett ändamålsenligt sätt och att systemet även i fortsättningen är ett kostnadseffektivt och administrativt lätt sätt att minska utsläppen från trafiken. Lagen genomför också regeringsprogrammets föresats om att biogas ska läggas till skyldigheten.

I och med ändringen av lagen om distributionsskyldighet kan en drivmedelsdistributör fullgöra sin distributionsskyldighet förutom med biodrivmedel också med biogas och förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung (RFNBO-drivmedel inkl. elektrobränslen).

Lagen om distributionsskyldighet skapar efterfrågan på elektrobränslen

Inkluderandet i distributionsskyldigheten ökar biogasens lönsamhet. Utvidgningen ändrar inte genast drivmedlens relativa konkurrenskraft eller inbördes prisförhållanden. 

Kommersialiseringen av elektrobränslen är inte sannolik förrän deras prisnivå är konkurrenskraftig i förhållande till motsvarande biodrivmedel och biogas. Inkluderandet i distributionsskyldigheten skapar dock efterfrågan på elektrobränslen långt in i framtiden och uppmuntrar således företagen att investera i forskning, utveckling och produktionsanläggningar.

Tillämpningsområdet för distributionsskyldigheten för distributörernas del fastställs alltjämt utifrån den mängd drivmedel som distributören levererar till konsumtion under ett kalenderår. I fråga om flytande bränslen är gränsen för tillämpningen av distributionsskyldigheten också i fortsättningen en miljon liter. För distributörer av gasformiga bränslen fastställs en gräns på 9 gigawattimmar. Till lagen om distributionsskyldighet fogas dessutom bestämmelser som gör det möjligt för distributörer som inte når upp till tillämpningsgränsen att frivilligt ansöka om att omfattas av distributionsskyldigheten genom ett fastställandeförfarande. Detta innebär till exempel att också biogasanläggningar i gårdsstorleksklassen kan ansluta sig till distributionsskyldigheten, om de distribuerar tillräckligt med biogas till trafiken.

Den lag som nu träder i kraft påverkar inte nivån på distributionsskyldigheten, som är 30 procent år 2029. Nivåerna på distributionsskyldigheten bedöms hösten 2021 utifrån konsekvensbedömningar och utredningar och som en del av beredningen av klimat- och energistrategin.

Även andra lagar träder i kraft

Utöver lagen om distributionsskyldighet överlämnades lagarna om ändring av lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen, lagen om främjande av användningen av biobrännolja och lagen om Energimyndigheten till republikens president för stadfästelse.

Genom lagarna ifråga genomförs andelsbegränsningarna för biodrivmedel, biogas och flytande biobränslen samt kriterierna för minskning av växthusgasutsläppen för förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung i enlighet med EU:s omarbetade RED II-direktiv om förnybar energi. 

Lagarna träder i kraft den 30 juni. I enlighet med övergångsbestämmelserna i lagen om distributionsskyldighet omfattas biogas av distributionsskyldigheten från och med den 1 januari 2022 och RFNBO-drivmedel från och med den 1 januari 2023.

Mer information på webben:
Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och till vissa andra lagar.

Mer information:
Inkeri Lilleberg, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7092
Teppo Säkkinen, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 286
Harri Haavisto, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7059
 

Tillbaka till toppen