Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/56

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2021 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 48/2021 vp; EV 98/2021 vp)

HE 48/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Inkeri Lilleberg, p. +35 8295047092
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta, lain biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta, lain biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja lain Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen