Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Regeringen lämnade en proposition med förslag till lag om ändring av gruvlagen till riksdagen

Arbets- och näringsministeriet
23.2.2017 13.40 | Publicerad på svenska 23.2.2017 kl. 15.19
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att gruvlagen ändras i fråga om vissa bestämmelser om malmletning och gruvdrift. De grundläggande lösningarna i gruvlagen ska inte ändras.

Den nuvarande gruvlagen trädde i kraft den 1 juli 2011. Lagens syfte är att trygga förutsättningarna för gruvdrift och malmletning samt guldvaskning på ett samhälleligt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Det ändringsförslag som regeringen lämnade till riksdagen den 23 februari minskar sådan reglering och sådana tillståndsförfaranden som konstaterats vara onödiga med tanke på den nuvarande lagens mål. Dessutom föreslås det att gruvmyndighetens behovsprövning ökas när det gäller vissa tillståndsförfaranden.

De föreslagna ändringarna gör myndighetsförfaranden smidigare och minskar den administrativa bördan för verksamhetsutövarna, dem som ger utlåtanden och de myndigheter som ansvarar för tillståndsprocesserna. Samtidigt frigör ändringarna myndighetsresurser till övervakning av gruvdrift.

Underlaget för beredningen utgörs av de kommentarer om hur gruvlagen fungerar som arbets- och näringsministeriet samlade in i fjol genom ett offentligt förfarande, de förslag och erfarenheter som olika myndigheter lämnat samt de önskemål om utveckling av gruvlagen som remissförfarandet gav vid handen.

De viktigaste ändringarna i propositionen gäller gruvsäkerhetstillstånd, malmletningstillstånd och tidpunkterna för nödvändiga utredningar. Förslaget om ändring av gruvsäkerhetstillståndet så att det beviljas utifrån behovsprövning är motiverat, när det med gruvtillståndet ansöks om en liten utvidgning av området för en verksam gruva och kravet på gruvsäkerhetstillstånd är uppenbart onödigt med tanke på användningsändamålet för området. Det är befogat att lätta förfarandet för avstående från malmletningstillstånd, när det är fråga om upphörande av ett servitut som hänför sig till markområdet.  Lättandet av förfarandet för avstående från tillstånd påverkar inte verksamhetsutövarens ersättningsskyldighet för eventuella skador som undersökningsåtgärder orsakar.  

De föreslagna lagändringarna påverkar inte myndighetens tillståndsprövning. Ändringarna påverkar inte miljökonsekvenserna av malmletning och gruvdrift eller sakägarnas ställning. Ändringen av tidpunkten för de miljörelaterade utredningarna skapar klarhet i konstellationen av företrädesrättigheter för verksamhetsutövarna och förbättrar innehållet i de krävda utredningarna, men ändrar inte kraven på utredningar.

Tillståndsprövningen enligt gruvlagen baserar sig på en helhetsbetonad granskning. I beslutsfattandet ska på ett jämbördigt sätt beaktas malmletningens och gruvdriftens behov såväl som miljön, människan och ekonomin. Gruvmyndigheten har tillsynsrättigheter och tillräckliga administrativa tvångsmedel som gör det möjligt att ingripa mot överträdelser och försummelser.

Den nuvarande gruvlagen finns på webben på adressen: http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110621

Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2017.

Ytterligare upplysningar:
Hannu Väänänen, näringsministerns specialmedarbetare, ANM, tfn 050 410 4909
Riikka Aaltonen, gruvöverinspektör, ANM, tfn 029 506 4216

Tillbaka till toppen