Hoppa till innehåll

Hallituksen esitys kaivoslain muuttamisesta eduskunnalle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 23.2.2017 13.40
Tiedote

Hallitus esittää, että kaivoslakia muutetaan eräiden malminetsintää ja kaivostoimintaa koskevien säännösten osalta. Kaivoslain perusratkaisuja ei olla muuttamassa.

Nykyinen kaivoslaki tuli voimaan 1.7.2011. Sen tavoitteena on turvata kaivostoiminnan ja malminetsinnän sekä kullanhuuhdonnan edellytykset yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Hallituksen 23.2.2017  eduskunnalle antama muutosesitys keventäisi nykyisen lain tavoitteiden kannalta tarpeettomaksi todettua sääntelyä ja lupamenettelyjä. Lisäksi esitetään kaivosviranomaisen tarveharkinnan lisäämistä joidenkin lupamenettelyjen kohdalla.

Esitetyt muutokset sujuvoittaisivat viranomaismenettelyitä ja keventäisivät toiminnanharjoittajien,  lausunnon antajien että lupaprosesseista vastaavien viranomaisten hallinnollista taakkaa. Samalla muutokset vapauttaisivat viranomaisten resursseja kaivostoiminnan valvontaan.

Valmistelun pohjana ovat työ- ja elinkeinoministeriön viime vuonna julkisesti keräämät kommentit kaivoslain toimivuudesta, eri viranomaisilta saadut ehdotukset ja kokemukset sekä lausuntokierroksen tuomat toiveet kaivoslain kehittämiseksi.

Esityksen keskeiset muutokset koskevat kaivosturvallisuuslupaa, malminetsintälupaa ja tarvittavien selvitysten ajoitusta. Ehdotus kaivosturvallisuusluvan muuttamisesta tarveharkintaiseksi on perusteltua silloin, kun kaivosluvalla haetaan vähäistä laajennusta toimivan kaivoksen alueeseen, ja alueen käyttötarkoitus huomioiden kaivosturvallisuusluvan vaatimus on ilmeisen turha. Menettelyä malminetsintäluvasta luopumiseksi on perusteltua keventää, kun kyse on maa-alueeseen kohdistuvan rasitteen poistumisesta. Luopumismenettelyn keventäminen ei vaikuta toiminnanharjoittajan korvausvelvollisuuteen tutkimustoimista  mahdollisesti aiheutuneista vaurioista.  

Esitetyillä lakimuutoksilla ei olisi vaikutusta viranomaisen lupaharkintaan. Muutokset eivät vaikuttaisi malminetsinnän tai kaivostoiminnan ympäristövaikutuksiin tai asianosaisten asemaan. Ympäristöön liittyvien selvitysten ajankohdan muuttaminen selkeyttäisi toiminnanharjoittajien etuoikeusasetelmaa, ja parantaisi vaadittavien selvitysten sisältöä, muttei muuttaisi selvitysvaatimuksia.

Kaivoslain mukainen lupaharkinta perustuu kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. Päätöksenteossa on otettava tasavertaisesti huomioon malminetsinnän ja kaivostoiminnan tarpeet, ympäristö, ihminen ja talous. Kaivosviranomaisella on oikeudet valvontaan ja riittävät hallintopakkokeinot, joiden nojalla rikkomuksiin ja laiminlyönteihin on mahdollista puuttua.

Nykyinen kaivoslaki on verkossa osoitteessa http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110621

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2017.

Lisätiedot:
elinkeinoministerin erityisavustaja Hannu Väänänen, TEM, puh. 050 410 4909
kaivosylitarkastaja Riikka Aaltonen, TEM, puh. 029 506 4216

Tillbaka till toppen