Hoppa till innehåll

Energiministrarna diskuterar systemintegrationens roll i uppnåendet av EU:s klimatmål

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.12.2020 11.04 | Publicerad på svenska 15.12.2020 kl. 9.41
Pressmeddelande
Elinkeinoministeri Mika Lintilä

EU:s energiministrar diskuterar vid ett inofficiellt ministermöte 14.12.2020 integreringen av energisystemet med tanke på de kommande författningsförslagen och energimålen. Näringsminister Mika Lintilä företräder Finland vid ministrarnas videomöte.

Mötet ersätter energirådet, som på grund av coronasituationen inte ordnas i år. Det fattas inga beslut vid det informella mötet. De slutsatser som ursprungligen planerades för godkännande av energirådet behandlas separat av rådet genom ett skriftligt förfarande.

Som underlag för diskussionen frågar det tyska ordförandeskapet ministrarna om deras syn på en eventuell åtstramning av EU:s energimål fram till 2030 och om vilka lagstiftningsreformer inom EU som ska prioriteras för att möjliggöra systemintegration.

– För att ett klimatneutralt energisystem ska kunna byggas behövs många innovativa lösningar och samspel mellan olika former av energianvändning. EU bör satsa på lösningar som främjar klimatmålen på bred front utan att man på förhand väljer vinnande teknik, betonar minister Mika Lintilä.

– För att uppnå ambitiösa klimatmål behövs ett brett urval av olika energitekniker. Även på grund av detta måste vi i EU trygga medlemsstaternas rätt att själva välja de mest lämpliga utsläppsfria energikällorna för var och en, påpekar minister Lintilä.

I juli offentliggjorde kommissionen en strategi för integrering av EU:s energisystem. Tyskland hänvisar i sitt bakgrundsdokument till de åtgärder som föreslås i strategin för att utveckla energimarknaden så att den främjar och integrerar koldioxidsnålhet. Samtidigt hänvisas det till den lagstiftningshelhet om klimat- och energipolitiken som kommissionen har berett (paketet Fit for 55). Det är möjligt att de nya författningsförslagen om energieffektivitet och förnybar energi ingår i denna helhet.

Finland understöder utnyttjandet av strategin för integrering av energisystemet både i planeringen av EU:s energipolitik och i planeringen av politikåtgärder inom andra sektorer. Finland understöder en ännu mer ambitiös klimatpolitik och förslaget om en skärpning av EU:s utsläppsminskningsmål för 2030 till minst 55 procent jämfört med 1990 års nivå.

En höjning av 2030-målet förutsätter också en ny bedömning av energilagstiftningen, eftersom energianvändningen har en central roll när det gäller att uppnå utsläppsminskningsmålet. Finland anser dock att det är viktigt att kommissionen gör omfattande konsekvensbedömningar som grund för översynen. Konsekvensbedömningarna ska innehålla bedömningar för varje medlemsstat.

Omfattningen av översynen av lagstiftningen bör övervägas noggrant också av den anledningen att genomförandet av tidigare direktiv i medlemsstaterna ännu inte har slutförts. Finland anser att det viktigaste verktyget för att främja förnybar energi och koldioxidsnåla lösningar är utsläppshandeln inom hela EU.  Energieffektivitetsdirektivet bör i första hand uppmuntra till verklig energieffektivitet, inte till att begränsa den totala energiförbrukningen, vilket till och med kan försvåra ett omfattande införande av integrerade lösningar med låga utsläpp.

Omfattningen av översynen av lagstiftningen bör dryftas noggrant, eftersom genomförandet av tidigare direktiv i medlemsstaterna ännu inte har slutförts. Finland anser att det viktigaste verktyget för att främja förnybar energi och koldioxidsnåla lösningar är utsläppshandeln inom hela EU. Energieffektivitetsdirektivet bör i första hand uppmuntra till verklig energieffektivitet, inte till att begränsa den totala energiförbrukningen, vilket till och med kan försvåra ibruktagandet av till exempel utsläppssnåla power-to-X-lösningar.

I integreringen av energisystemet kommer elektrifieringen att spela en central roll, och därmed är det viktigt att det finns tillräckligt med ren energi att tillgå. Finland påpekar också att aktörerna behöver förutsägbar lagstiftning för att de betydande investeringar som behövs för att uppnå klimatmålen ska kunna genomföras. Det är viktigt att EU utvecklar och utnyttjar koldioxidsnåla energilösningar teknikneutralt.

Ytterligare information:
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6518
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 8015
Eero Karjalainen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 501 7746 (EU-samordning av energi vid arbets- och näringsministeriet)
Ville Niemi, specialsakkunnig, UM/Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel, tfn +32 479 470 175

Tillbaka till toppen