Hoppa till innehåll

Ett betänkande om att ta i bruk en lättare granskning än den lagstadgade revisionen har blivit klart

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 23.6.2020 13.30 | Publicerad på svenska 26.6.2020 kl. 11.43
Nyhet

Den arbetsgrupp som berett ibruktagandet av en lättare granskning än den lagstadgade revisionen har avslutat sitt arbete. Arbets- och näringsministeriet ordnar ett remissförfarande om arbetsgrup-pens betänkande hösten 2020.

Arbetsgruppens betänkande innehåller ett utkast till en regleringsmodell som har utarbetats i form av en regeringsproposition. Enligt den kan aktiebolag, kommanditbolag, öppna bolag och andelslag som uppfyller definitionen av mikroföretag i bokföringslagen i fortsättningen med stöd av vissa förutsättningar besluta om utförande av en översiktlig granskning. En översiktlig granskning är lättare än lagstadgad revision.

Den nya granskningsformen ska basera sig på den internationella standarden för översiktlig granskning (ISRE 2400). Den innefattar dock även ett nationellt tilläggskrav som syftar till att säkerställa att de deklarerade skatteuppgifterna är korrekta. Ändringen påverkar inte skyldigheten att välja revisor, men skapar som alternativ till revision en lättare lagstadgad form genom vilken bokslutet kan verifieras.

En översiktlig granskning enligt standarden ISRE 2400 används allmänt i många länder som frivillig verifieringstjänst för att öka bokslutets tillförlitlighet. I några av EU:s medlemsländer används den också som lagstadgad verifieringsform av mindre företags bokslut.

Olika synpunkter i arbetsgruppen – beredningen framskrider med eftertanke

I den arbetsgrupp som beredde en lättare granskning än revision ingick en bred representation för olika ministerier, myndigheter, intresseorganisationer och revisionsbranschen.

Arbetsgruppens utmaningar visade sig vara meningsskiljaktigheter som hänför sig till det nuvarande rättsläget i fråga om revisionens innehåll och därmed jämförelseobjektet för den lättare granskningen samt definitionen av målgruppen för den lättare revisionen, dess innehåll och i synnerhet föremålen för granskningen. Medlemmarnas åsikter gick också isär då nationella tilläggskrav inkluderades i granskningen utöver den översiktliga granskning som standarden förutsätter. Vissa medlemmar ansåg det fortfarande motiverat att bereda en höjning av gränserna för revisionsskyldigheten. Den diskussion som förts i arbetsgruppen visar att man noggrant bör överväga hur beredningen ska framskrida och nuläget förtydligas.

Bakom finns målet att lindra små företags lagstadgade skyldigheter

Arbetsgruppens arbete är en fortsättning på de förslag som lades fram som tjänstemannaarbete 2018. Där föreslogs det att gränserna för revisionsskyldigheten höjs så att de bolag som uppfyller definitionen av mikroföretag i bokföringslagen (AB, KB, ÖB) inte omfattas av den lagstadgade revisionsskyldigheten.

Bakom förslagen fanns Finlands för närvarande internationellt sett exceptionellt låga gränser för revisionsskyldigheten, vilket hade visat sig vara problematiskt i och med att de internationella revisionsreglerna blir allt striktare. Revisionen bedömdes vara en lagstadgad förpliktelse som är överdimensionerad i många situationer.

Efter att ha tagit del av remissrespons beslutade regeringen att den inte lämnar en proposition till riksdagen som helt och hållet skulle ha slopat revisionsskyldigheten för mikroföretag. Däremot tillsatte arbets- och näringsministeriet den 1 mars 2019 en bredbasig arbetsgrupp att utreda ibruktagandet av en granskning som är lättare än revision, vilket i flera utlåtanden hade föreslagits som ett alternativ till en höjning av gränserna.

Ytterligare information:

Nadine Hellberg-Lindqvist, ledande sakkunnig och arbetsgruppens sekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7023
Liisa Huhtala, regeringsråd och arbetsgruppens ordförande, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 062

Tillbaka till toppen