Hyppää sisältöön

Mietintö lakisääteistä tilintarkastusta kevyemmän tarkastuksen käyttöönottamisesta valmistunut

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 23.6.2020 13.30 | Julkaistu suomeksi 25.6.2020 klo 13.34
Uutinen

Lakisääteistä tilintarkastusta kevyemmän tarkastuksen käyttöönottoa valmistellut työryhmä on saanut työnsä päätökseen. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää työryhmän mietinnöstä lausuntokierroksen syksyllä 2020.

Työryhmän mietintö sisältää luonnoksen sääntelymallista, joka on laadittu hallituksen esityksen muotoon. Sen mukaan osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt, avoimet yhtiöt ja osuuskunnat, jotka täyt-tävät kirjanpitolain mikroyritysmääritelmän, voisivat määrättyjen edellytysten nojalla jatkossa päättää yleisluonteisen tarkastuksen toimittamisesta. Yleisluonteinen tarkastus olisi kevyempi kuin lakisääteinen tilintarkastus.

Uusi tarkastusmuoto perustuisi kansainväliseen standardiin yleisluonteisesta tarkastuksesta (ISRE 2400). Se sisältäisi kuitenkin myös kansallisen lisävaatimuksen jolla pyritään varmistamaan, että ilmoitetut verotiedot pitävät paikkansa. Muutos ei vaikuttaisi velvollisuuteen valita tilintarkastaja, mutta loisi tilintarkastuksen vaihtoehdoksi kevyemmän lakisääteisen muodon, jolla tilinpäätös voidaan varmentaa.

ISRE 2400 -standardin mukaista yleisluonteista tarkastusta käytetään yleisesti monessa maassa vapaaehtoisena varmennuspalveluna tilinpäätöksen luotettavuuden lisäämiseksi. Muutamassa EU:n jäsenmaassa sitä käytetään myös pienempien yritysten lakisääteisenä varmennuksena.

Työryhmässä eri näkemyksiä – valmistelussa edetään harkiten

Tilintarkastusta kevyempää tarkastusta valmistelevassa työryhmässä olivat laajasti edustettuina eri ministeriöt, viranomaiset, etujärjestöt ja tilintarkastusala. 

Työryhmätyön haasteiksi osoittautuivat tilintarkastuksen sisällön nykyiseen oikeustilaan liittyvät erimielisyydet ja siten kevyemmän tarkastuksen vertailukohde, sekä kevyemmän tarkastuksen kohderyhmän, sisällön ja erityisesti tarkastuksen kohteiden määrittely. Jäsenistöä jakoi myös kan-sallisten lisävaatimusten sisällyttäminen tarkastukseen yleisluonteisen tarkastuksen standardin edellyttämän lisäksi. Osa jäsenistä näki edelleen perusteltuna vaihtoehtona valmistella tilintarkas-tusvelvollisuutta määrittävien rajojen nostoa. Työryhmässä käyty keskustelu osoittaa, että valmis-telussa etenemistä ja nykytilan selkeyttämistä tulee harkita tarkasti.

Taustalla tavoite pienten yritysten lakisääteisten velvoitteiden keventämisestä

Työryhmän työ on jatkoa vuoden 2018 virkamiestyönä tehdyille esityksille, joilla esitettiin tilin-tarkastusvelvollisuutta määrittävien rajojen nostoa niin, että kirjanpitolain mikroyritysmääritel-män täyttävät yhtiöt (OY, KY, AY) rajattaisiin lakisääteisen tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuo-lelle. 

Esitysten taustalla olivat Suomen kansainvälisesti vertailtuna poikkeuksellisen matalat tilintarkas-tusrajat, jotka olivat osoittautuneet ongelmallisiksi kansainvälisesti yhä tiukentuvan tilintarkas-tussääntelyn vuoksi. Tilintarkastuksen arvioitiin olevan moneen tilanteeseen ylimitoitettu lakisää-teinen velvoite. 

Hallitus päätyi lausuntopalautteen vuoksi siihen, ettei se antanut eduskunnalle lakiesitystä, joka olisi poistanut tilintarkastusvelvollisuuden mikroyrityksiltä kokonaan. Sen sijaan työ- ja elinkei-noministeriö asetti 1.3.2019 laajapohjaisen työryhmän selvittämään tilintarkastusta kevyemmän tarkastuksen käyttöönottoa, jota oli useassa lausunnossa esitetty vaihtoehdoksi rajojen korottami-selle.

Lisätiedot: 
johtava asiantuntija ja työryhmän sihteeri Nadine Hellberg-Lindqvist, TEM, p. 029 504 7023
hallitusneuvos ja työryhmän puheenjohtaja Liisa Huhtala, TEM, p. 0295 047 062

 
Sivun alkuun