Hoppa till innehåll
Media

Ett nytt projekt främjar allokeringen av finansiering till hållbar utveckling

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.11.2020 9.00 | Publicerad på svenska 18.11.2020 kl. 12.04
Pressmeddelande

Regeringen har som mål att privat finansiering i framtiden i allt högre grad ska riktas till investeringar som är förenliga med hållbar utveckling. Arbets- och näringsministeriet har startat ett projekt vars syfte är att identifiera möjligheterna till affärsverksamhet i enlighet med hållbar utveckling och de utmaningar som finansieringen medför för finländska företag.

Projektet genomförs med stöd av Europeiska kommissionens stödprogram för strukturreformer och det utvecklar verktyg för företagen för att mäta effekterna och utnyttja hållbar finansiering.

– Bekämpning av klimatförändringen och hållbar utveckling ingår starkt i regeringens mål. För att dessa klimatmål ska nås krävs det att de investeringar som behövs för att förnya ekonomin och samhället inleds och att de hittar finansiering på marknaden. Målen och åtgärderna ger Finland möjlighet att vara en föregångare när det gäller att lösa globala utvecklingsutmaningar och samtidigt skapa lönsam internationell affärsverksamhet för våra företag, säger näringsminister Mika Lintilä.

Projektet utvecklar nya lösningar i pilotförsök för hållbar utveckling

I praktiken arbetar de viktigaste intressentgrupperna tillsammans under projektet för att identifiera konkreta finansieringslösningar och verksamhetsmodeller med hjälp av vilka investeringar i enlighet med målen för hållbar utveckling kan fås i gång effektivare. Projektet skapar också beredskap för den offentliga sektorn att ta i bruk finansieringsinstrument som påskyndar investeringar i hållbar utveckling.

– Jag anser att det är en mycket bra utgångspunkt i detta projekt att mätning och rapportering av affärsverksamhetens hållbarhet inte betraktas som en skyldighet som endast vissa aktörer som är förpliktade att följa regleringen ska fullgöra. Jag vill uppmuntra företagen att se en möjlighet till positiv särskiljning i hållbarheten, fortsätter minister Lintilä.

Lösningarna utvecklas i pilotprojekt som är kopplade till en viss identifierad utmaning för hållbar utveckling. Pilotprojekten väljs i växelverkan mellan experter från den privata och den offentliga sektorn. Exempel på eventuella teman är teknik som främjar koldioxidneutralitet, ett hållbart livsmedelssystem, lösningar för rent vatten och cirkulär ekonomi. Avsikten är att de verktyg och finansieringslösningar som ska utvecklas ska kunna användas i större utsträckning efter projektet.

Bakom ligger FN:s globala mål för hållbar utveckling

Finland har förbundit sig att genomföra FN:s Agenda 2030 under detta decennium både i hemlandet och i det internationella samarbetet. Genomförandet styrs av FN:s 17 mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG:s).

För genomförandet av det tvååriga projektet ansvarar Gaia Consulting Oy i samarbete med AARC Ltd och Trinomics B.V. För den nationella samordningen ansvarar arbets- och näringsministeriet. Projektet genomförs i samarbete med Europeiska kommissionens generaldirektorat för stöd för strukturreformer.

Ytterligare information:

Eeva Alho, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7083

Tillbaka till toppen