Hoppa till innehåll

Tillfällig flexibilitet i EU:s regler om statligt stöd i en coronavirussituation

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.3.2020 17.27 | Publicerad på svenska 16.4.2020 kl. 14.47
Pressmeddelande

Den 19 mars 2020 gav Europeiska kommissionen ett meddelande som i betydande utsträckning bidrar till att EU:s regler om statligt stöd blir mer flexibla på grund av de exceptionella ekonomiska svårigheter som coronavirussituationen orsakat. Med stöd av meddelandet är de införda åtgärderna tillfälliga och gäller fram till slutet av 2020. Syftet är att ge medlemsstaterna möjlighet till mångsidiga åtgärder särskilt när det gäller att säkerställa tillgången på företagsfinansiering och företagens likviditet under krisen.

Förslaget underlättar i praktiken beviljandet av det omfattande stödpaket som Finlands regering presenterade den 20 mars 2020 till företag som under krisen befinner sig i svåra ekonomiska svårigheter.

Enligt meddelandet kan stöd beviljas till företag som hamnat i svårigheter på grund av det undantagstillstånd som coronaviruset orsakat. Däremot får stöd inte beviljas företag som befunnit sig i svårigheter den 31 december 2019 eller tidigare. Ett meddelande till kommissionen om statligt stöd ska göras om alla stödåtgärder i enlighet med meddelandet och införandet av dem förutsätter förhandsgodkännande av kommissionen.

Meddelandet möjliggör följande stödformer

  1. Tillfälliga stödprogram: Enligt meddelandet kan medlemsstater ta i bruk ett stödprogram eller stödprogram enligt vilka ett företag kan beviljas högst 800 000 euro i stöd. Stöd kan beviljas som direkta stöd, återbetalningsbara förskott och i form av skattestöd för vilka som helst kostnader för företaget i fråga.
  2. Lån och garantier som är förmånligare än marknadspriset: Enligt meddelandet kan medlemsstater bevilja lån och garantier till ett billigare pris än marknadspriset för företagens investeringar eller driftskapitalbehov så länge som de närmare kriterierna i meddelandet uppfylls.
  3. Lån och garantier till ett lägre pris än på marknadsvillkor via finansinstitut: Enligt meddelandet kan lån och garantier som understiger marknadspriset även beviljas via kredit- och finansinstitut. Då ska särskild uppmärksamhet fästas vid att den nytta som åtgärden ger upphov till förmedlas till så fullt belopp som möjligt till stödmottagarna.
  4. Flexiblare regler för kortfristiga exportkreditförsäkringar: I meddelandet underlättas det förfarande enligt vilket medlemsstaternas offentliga försäkringsgivare (i Finland Finnvera) kan bevilja exportkreditförsäkringar för länder där försäkringarna i fråga tillfälligt inte tillhandahålls på den privata försäkringsmarknaden på grund av de svårigheter som coronavirusepidemin orsakat.

Komplettering till redan införda flexibla åtgärder

Kommissionens nya meddelande kompletterar den flexibilitet för reglerna om statligt stöd som kommissionen redan tidigare infört. Kommissionen meddelade den 13 mars 2020 att medlemsstaterna undantagsvis kan bevilja direkt stöd för att täcka direkta skador som coronaviruset orsakat, exempelvis till arrangörer vars evenemang har ställts in.

Införandet av stöd som beviljas för ersättning av indirekta skador förutsätter också meddelande om statligt stöd till kommissionen och kommissionens förhandsgodkännande. Kommissionen har dock lovat att mycket snabbt behandla meddelanden om statligt stöd som gäller coronaepidemin.

Ytterligare upplysningar:
Olli Hyvärinen, handelsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7026

Tillbaka till toppen