Hoppa till innehåll

EU satsar på en hållbar och innovativ batteri-bransch – Finland deltar aktivt

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2021 16.37 | Publicerad på svenska 29.1.2021 kl. 13.11
Pressmeddelande

EU-kommissionen godkände den 26 januari tolv EU-länders förslag om 2,9 miljarder euro i offentligt stöd till forsknings- och innovationsprojekt inom batteribranschen. Den offentliga finansieringen förväntas leda till ytterligare nio miljarder euro i privata investeringar. Fin-land deltar i projektet och stöder företag inom branschen med finansiering.

”Jag är nöjd att finländska företag aktivt deltar i utvecklingen av den europeiska batteriin-dustrin. Inom batteribranschen kan finnas möjligheter för betydande affärsverksamhet hos oss, vilket konstateras också i den nyligen publicerade nationella batteristrategin”, säger näringsminister Mika Lintilä.

Närmare stödbelopp som medlemsstaterna riktar till företagen offentliggörs senare, när EU-kommissionen tillsammans med medlemsstaterna och företagen har gått igenom eventuella företagshemligheter. Kommissionens godkännande grundar sig på det andra IPCEI-meddelandet om batteribranschen, som ingår i EU:s regler om statligt stöd. IPCEI är en förkortning för Important Project of Common European interest (viktigt projekt av gemensamt europeiskt intresse).

I Finland omfattas tre företag av finansieringen

Från Finland deltar tre företag i den andra IPCEI-helheten inom batteribranschen: For-tum, Keliber och Valmet Automotive. Keliber deltar både i delen som gäller råvaror och avancerade material och i delen som gäller återvinning och hållbar utveckling. Valmet Automotive deltar både i delen som gäller batterisystem och i delen som gäller återvin-ning och hållbar utveckling. Fortum deltar i den del som gäller återvinning och hållbar utveckling.

I Finland fattas de slutliga finansieringsbesluten av Business Finland under 2021. För en-skilda investeringar fastställs egna tidtabeller. Hela IPCEI-projektet ska vara klart 2028.

De stöd som kommissionen nu har godkänt omfattar 42 direkta deltagare från 12 med-lemsstater. Bland deltagarna finns små och medelstora företag och en del har verksamhet i flera EU-länder.

EU eftersträvar en stark europeisk batteribransch

Det offentliga stöd till forsknings- och innovationsprojekt inom batteribranschen som nu godkänts är en del av EU:s strävan att bygga upp ett hållbart, innovativt och konkurrens-kraftigt affärsverksamhetsnätverk inom branschen i Europa. I slutet av 2017 lanserade kommissionen den europeiska batterialliansen och antog i maj 2018 en strategisk hand-lingsplan för batterier.

Också Finland eftersträvar att vara föregångare inom batteribranschen. Den färska batte-ristrategin presenterar metoder genom vilka Finland utvecklas till en konkurrenskraftig, kunnig och hållbar del av den internationella batteriindustrin.

EU antog 2014 regler för statligt stöd till IPCEI-projekt. För att ett projekt ska kunna få detta stöd ska det bland annat främja EU:s strategiska mål, omfatta flera medlemsstater och privat finansiering och vara ytterst ambitiös med tanke på forskning och innovation. Dessutom måste stödets negativa effekter på konkurrensen vara begränsade.

Finland deltog också i den första IPCEI-processen för batterier som godkändes av kom-missionen i december 2019. Då ansökte fyra företag i Finland om offentlig finansiering för sitt projekt: BASF, Fortum, Keliber och Terrafame.

Mer information:

Jyrki Alkio, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7103  
Markku Kivistö, Head of Industry, Cleantech, Invest In, Business Finland, tfn +358 29 50 55000

Tillbaka till toppen