Hoppa till innehåll

EU-tröskelvärden i upphandlingslagstiftningen ändras den 1 januari 2022

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2021 14.14 | Publicerad på svenska 14.12.2021 kl. 10.24
Nyhet

Europeiska kommissionen har sett över tröskelvärdena i direktiven om EU:s offentliga upp-handlingar. De nya tröskelvärdena tillämpas från ingången av 2022.

Ändringarna av EU-tröskelvärden beror på Världshandelsorganisationens (WTO) GPA-avtal (Government Pro-curement Agreement). Kommissionen reviderar EU-tröskelvärdena så att de motsvarar GPA-avtalet en gång vartannat år.

De nya tröskelvärdena tillämpas från ingången av 2022. De gällande EU-tröskelvärdena uppdateras på arbets- och näringsministeriets webbplats vid ingången av 2022. Alla tröskelvärden är mervärdesskattefria på grund av bestämmelserna om det uppskattade värdet av upphandlingar. 

EU-tröskelvärden enligt upphandlingslagen höjs

Kommissionen har höjt de tröskelvärden som ska tillämpas. Till exempel stiger tröskelvärdet för varor och tjänster hos de statliga centralförvaltningsmyndigheterna från 139 000 euro till 140 000 euro och tröskelvär-det hos andra upphandlande myndigheter (till exempel kommuner och församlingar) från 214 000 euro till 215 000 euro.

Tröskelvärdet för byggentreprenader stiger från 5 350 000 euro till 5 382 000 euro.

EU-tröskelvärden enligt försörjningssektorerna stiger

Tröskelvärdet för varu- och tjänsteupphandling inom försörjningslagens tillämpningsområde stiger från 428 000 euro till 431 000 euro. Dessutom stiger tröskelvärdet för byggentreprenader från 5 350 000 euro till 5 382 000 euro.

Tröskelvärdet för koncessioner enligt försörjningssektorerna (tjänster och byggkoncessioner) höjs från 5 350 000 euro till 5 382 000 euro.

Ytterligare information:
Riikka Hietanen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7078

EU-tröskelvärden och nationella tröskelvärden. Obs. De nya EU-tröskelvärdena uppdateras vid ingången av 2022. De nuvarande tröskelvärdena gäller ännu i december 2021.

Tillbaka till toppen