Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Vid europeiska turismforumet framhölls vikten av samarbete för en lyckad digital omställning inom turistnäringen

Arbets- och näringsministeriet
22.10.2019 10.43
Nyhet

Europeiska turismforumet samlade turisttjänstemän från EU:s medlemsstater och centrala intressegrupper för att utbyta synpunkter om digitaliseringen av turistnäringen den 9–10 oktober 2019 i Helsingfors.

Vid turismforumet diskuterades hur man med hjälp av digitalisering kan skapa hållbar tillväxt inom turistnäringen i EU. Diskussionen kan sammanfattas i tre centrala teman: den digitala omställningens konsekvenser för turistföretagen, innovationsförmåga och informationshantering.

Digitaliseringen förändrar turismen och möjliggör hållbarhet

Under sitt EU-ordförandeskap framhåller Finland digitaliseringens betydelse när det gäller att göra turismen mer hållbar. Med teknikens hjälp kan turisttjänster tillhandahållas på ett mer mångsidigt och hållbart sätt än tidigare. Turistinfrastrukturen kan dessutom utnyttjas och resmålen administreras effektivare än tidigare.

- Digitaliseringen ger nya möjligheter för hållbar tillväxt inom turistnäringen. Det är viktigt att företagen beaktar den snabbt ökande efterfrågan på hållbara turisttjänster, konstaterar Sanna Kyyrä, ledande sakkunnig vid arbets- och näringsministeriet.

- Med hjälp av digitaliseringen kan man svara på konsumenternas behov allt bättre. Det förutsätter att man har information om konsumenternas preferenser och om vad de värdesätter, tillägger Kyyrä.

Fokus på ökade kunskaper och på små och medelstora företag

Inom turistbranschen finns det många små och medelstora företag som behöver stöd med att utveckla den digitala kompetensen. Vid europeiska turismforumet ansågs det viktigt att företag av olika storlek har lika möjligheter att dra nytta av digitaliseringen. Den europeiska turistnäringen bör uppdatera kunnandet och affärsmodellerna för att nå framgång i den globala konkurrensen. 

Det europeiska samarbetet bör stärkas genom att man framför allt delar med sig av erfarenheter och lär sig av varandra. Vid turismforumet betonades att informationen bör vara tillgänglig för alla och kunna utnyttjas för det gemensamma bästa. Med hjälp av informationen kan man utveckla bättre tjänster och en mer hållbar praxis inom turistnäringen. Informationshantering och tillgång till data är förutsättningar för ledning genom information.

I europeiska turismforumet (European Tourism Forum), som ordnades i Helsingfors den 9–10 oktober 2019, deltog experter på turism från EU:s medlemsstater, kommissionen och parlamentet. Turismforumet ordnades för 18:e gången, nu för första gången i Finland. Arbets- och näringsministeriet ordnade evenemanget i samarbete med Europeiska kommissionen som en del av Finlands EU-ordförandeskapsprogram.

Ytterligare information:
Sanna Kyyrä, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7012

Tillbaka till toppen