Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Finland genomför finansieringsprogram för SMF:Nya möjligheter till ekonomisk tillväxt och sysselsättning

Arbets- och näringsministeriet
14.9.2016 15.16
Pressmeddelande

EIB-gruppen (Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden) har ingått ett avtal med Finlands regering och Europeiska kommissionen om att genomföra ett finansieringsprogram till stöd för små och medelstora företag (SMF). Finansieringsprogrammet förväntas ge upphov till 400 miljoner euro ny SMF-finansiering.

Finland bidrar till EU-programmet med 40 miljoner euro ur EU:s struktur- och investeringsfonder och ur sin nationella budget. Programmet ska finansieras genom kommersiella lån med hjälp av en mekanism för riskfördelning. Utöver bidragen från EIB-gruppen kommer detta att resultera i att fler små och medelstora företag drar nytta av europeiska resurser på fördelaktiga villkor, såsom lägre räntor och krav på säkerhet. Finansieringsinstrumentet ska fungera som katalysator för privata investeringar och främja nya arbetstillfällen inom SMF.

SMF-programmet innebär en innovativ förändring i utnyttjandet av EU:s struktur- och investeringsfonder i och med att de kombineras med medel ur EU:s budget (programmet Horisont 2020) och EIB-gruppens finansiering. Flera medlemsstater har redan börjat genomföra programmet, men Finland är det första nordiska landet som gör det. Efter att avtalet undertecknas idag kommer Europeiska investeringsfonden att göra en offentlig inbjudan till intresseanmälan för banker och andra förmedlare av finansiering. De banker och finansiärer som väljs ut ska erbjuda nya finansieringsmöjligheter åt små och medelstora företag.

Olli Rehn, Finlands näringsminister, konstaterade i samband med undertecknandet av avtalet: ”SME-finansieringsprogrammet stärker vår politik för tillväxt och sysselsättning genom en betydande ökning av utlåningen till små företag. De säkerheter som programmet erbjuder kommer att utvidga finansieringen från strukturfonderna till att omfatta instrument med högre hävstångseffekt än bidrag har. Den tillväxt i EIB-gruppens finansiering som syns också i Finland beror på ökningen av EIB:s kapital för några år sedan.”

EIB:s biträdande direktör Jan Vapaavuori kommenterade: ”EIB-gruppen gläder sig över att tillsammans med Finlands regering kunna utlysa det här gemensamma initiativet för små och medelstora företag. Avsikten är att det ska ge upphov till 400 miljoner euro finansiering för små och medelstora företag under de kommande åren. Det är små företag som ger upphov till flest nya arbetstillfällen och en förbättrad tillgång till finansiering är en förutsättning för fortsatt tillväxt och utveckling inom denna livsviktiga sektor för den finska ekonomin.”

EIF:s verkställande direktör Luigi Gilibert kommenterade det nya finansieringsprogrammet så här: ”Jag gläder mig över att EIF och Finland genomför det här gemensamma initiativet som borde ge upphov till mer än 400 miljoner euro SMF-finansiering. Det är första gången det genomförs i Nordeuropa. Kombinationen av EU:s struktur- och investeringsfonder, EU:s Horisont 2020 och EIB-gruppens resurser gör det möjligt för EIF att erbjuda riskfördelning och sänkning av kapitalkrav till finansiärer så att det gagnar företagen”.

Rudolf Niessler, Europeiska kommissionens direktör för regionalpolitik, kommenterade det nya finansieringsprogrammet så här: ”Detta banbrytande initiativ innebär ett tydligt steg mot att fördubbla användningen av finansiella instrument i Europeiska struktur- och investeringsfondernas investeringar. Det kommer att leda till att ett större antal finländska små företag nås av finansieringen.

Finansieringsprogrammet för små och medelstora företag i Finland som antogs i maj 2016 fick 40 miljoner euro i finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERDF) och från Finlands nationella budget. Det är en del av ett bredare initiativ av kommissionen och EIB-gruppen för att uppmuntra medlemsstaterna att fördubbla sin användning av de europeiska struktur- och investeringsfonderna genom finansiella instrument under åren 2014‒2020. Detta överensstämmer med den europeiska investeringsplanen som fokuserar på att undanröja hinder för investeringar genom att erbjuda synlighet och teknisk hjälp till investeringsprojekt och använda nya och existerande finansieringskällor på ett smartare sätt.

SMF-finansieringsprogrammet är Europeiska kommissionens och EIB-gruppens gemensamma finansiella instrument. Det har utformats till ett snabbt och effektivt instrument för att öka utlåning till den reala ekonomin, skapa jobb och stimulera tillväxt.

Europeiska kommissionen antog programmet för Finland den 26 maj 2016 för att öka de finländska mikroföretagens samt de små och medelstora företagens konkurrenskraft genom bättre tillgång till finansiering.

Om EIF
Europeiska investeringsfonden (EIF) är en del av EIB-gruppen. Dess primära uppdrag är att stödja europeiska mikroföretag samt små och medelstora företag (SMF) genom att hjälpa dem att få tillgång till finansiering. EIF skapar och utvecklar riskkapital och tillväxtkapital, garantier och mikrofinansieringsinstrument specifikt för denna målgrupp. På detta sätt främjar EIF EU:s målsättningar gällande innovation, forskning och utveckling, företagande, tillväxt och sysselsättning.

Om EIB
Europeiska investeringsbanken (EIB) ägs av medlemsstaterna och är EU:s institution för långsiktiga lån. Den erbjuder långsiktig finansiering för goda investeringar och bidrar på så vis till tillväxt, sysselsättning, regional integration och klimatåtgärder i Europa och utanför Europas gränser.

För att maximera tillväxten och skapandet av nya arbetstillfällen har EIB fyra prioriterande områden för sin verksamhet: innovation och kunnande, SMF, klimatåtgärder och strategisk infrastruktur i hela EU.

Kontakt:

Arbets- och näringsministeriet:
Jussi Yli-Lahti

E-post: [email protected]
Tfn:+358 50 396 1072
Följ oss på Twitter @Tem_uutiset

Europeiska investeringsfonden:
David Yormesor

E-post: [email protected]
Tfn: +352 42 66 88 346
Följ oss på Twitter @EIB

Europeiska investeringsbanken:
Tim Smit

E-post: [email protected]
Tfn: +352 691 286423
Pressavdelning: +352 4379 21000 –
Följ oss på Twitter @EIBtheEUBank

Tillbaka till toppen